Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
donderdag 30 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: wijzigingsbesluit Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 (Z-21-086771/D/22/252173)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

gelet op artikel 5.1, zevende lid van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018;

 

gelet op de bijlage 1. van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018;

 

gelet op de wens de algemene Inloopvoorziening De Regenboog te verbreden;

 

gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad;

 

gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds vast te stellen en bekend te maken;

 

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 28 juni 2022 tot uitbreiding van de algemene inloopvoorziening De Regenboog;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 en wijziging van het subsidieplafond 2022 Welzijn en Zorg:

 

 

Artikel I Wijziging Subsidieregeling

Onderdeel A

Artikel 5.1, zevende lid te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

  • 7.

    De subsidie wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot.

 

Onderdeel B

In de bijlage 1. van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 het subsidieplafond voor Welzijn en Zorg voor het tijdvak 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 te wijzigen in € 3.957.869,-.

 

Onderdeel C

In de bijlage 1. van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 het subsidiebedrag voor het onderdeel Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen alsmede Inloopvoorziening De Regenboog – Cosis te wijzigen in € 282.037,-.

 

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op één juli 2022.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2022.

Het college van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester