Reglement van Orde

Publicatiedatum:
dinsdag 28 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Reglement van Orde

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 10 juni 2022;

 

B e s l u i t :

 

 

 • I.

  Artikel 60 van het Reglement van Orde aldus te wijzigen dat dit voortaan luidt:

  • 1.

   De leden van de raad zijn lid van de algemene raadscommissie.

  • 2.

   In plaats van een lid van de raad kunnen ook de kandidaten, die volgens de lijst bedoeld in artikel P19 van de Kieswet als eerste of tweede voor benoeming tot raadslid in aanmerking komen, deelnemen aan de vergaderingen van de algemene raadscommissie.

  • 3.

   Op de in het tweede lid bedoelde lijstopvolgers zijn de artikelen 10 tot en met 15 van de Gemeentewet van toepassing.

  • 4.

   De eerste of tweede lijstopvolger nemen niet eerder deel aan vergaderingen dan nadat de raad na onderzoek van de geloofsbrieven heeft besloten tot toelating tot de commissie van de raad.

  • 5.

   De tweede lijstopvolger neemt niet eerder deel aan vergaderingen dan nadat de eerste lijstopvolger overeenkomstig het vierde lid is toegelaten.

 

 • II.

  In artikel 63 eerste lid van het Reglement van Orde te verwijderen de woorden: “De raad wijst de voorzitter van de rekeningcommissie aan.”, zodat dat artikel voortaan luidt:

  • 1.

   De raad heeft een rekeningcommissie. Elke fractie heeft een vaste vertegenwoordiger in de rekeningcommissie.

  • 2.

   Op de rekeningcommissie zijn de bepalingen van de Verordening inzake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal van toepassing.

 

 • III.

  Dat dit besluit in werking treedt op 28 juni 2022.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2022

De raad

De heer K. Willems

raadsgriffier