Z-22-098734 - Gemeente Stadskanaal - Weigering omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor een legalisatie en het handelen in strijd met het bestemmingsplan van het perceel, Beumeesweg 75 in Alteveer

Publicatiedatum:
woensdag 15 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-098734 - Gemeente Stadskanaal - Weigering omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor een legalisatie en het handelen in strijd met het bestemmingsplan van het perceel, Beumeesweg 75 in Alteveer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat op 27 mei 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is geweigerd. Er kan niet van het bestemmingsplan worden afgeweken, omdat de aangevraagde activiteit in strijd is met een goede ruimtelijke ordening:

- Beumeesweg 75 in Alteveer, een legalisatie en het handelen in strijd met het bestemmingsplan van het perceel.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

  • 1.

    uw naam, adres, datum en handtekening;

  • 2.

    een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is;

  • 3.

    de reden waarom u bezwaar maakt.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.