Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
vrijdag 10 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2022, nr. Z-21-095770/D/22/242721;

 

 

b e s l u i t :

 

De 'Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022' vast te stellen.

 

 

Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Verordening Warenmarkten wordt verstaan onder:

 • 1.

  Markt: de warenmarkt die plaatsvindt op de door het college vastgestelde dag, tijd en plaats;

 • 2.

  Marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond, die door het college is aangewezen voor de markt. De precieze omschrijving en lokalisering van het Marktterrein wordt visueel weergegeven op de Marktkaart (zie bijlage);

 • 3.

  Marktdag: elke dag waarop de markt wordt gehouden;

 • 4.

  Plattegronds- en Indelingsbesluit: de door het college vastgestelde indeling van het marktterrein met daarop de indeling en de omvang van de standplaatsen;

 • 5.

  Marktmeester: degene die door het college is benoemd met het coördineren van de markt, als aanspreekpunt voor de houders van marktvergunningen (en de daarvoor gegadigden) fungeert en toeziet op de naleving van het bepaalde in deze Verordening;

 • 6.

  Marktcommissie: de door het college aangestelde commissie die het college en/of de marktmeester(s) van advies voorzien over de marktvoering;

 • 7.

  Marktadviescommissie: de commissie die belast is met het beoordelen van vergunningaanvragen voor vaste-standplaatsvergunningen (zie art. 12) en het beoordelen van vergunningsoverdrachten (zie art. 13);

 • 8.

  Standwerken: de activiteit waarbij de houder van een standwerkersvergunning publiek om zich heen verzamelt, over het door hem te verkopen artikel een aansprekende uiteenzetting houdt en tenslotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop van dat artikel te bewegen;

 • 9.

  Marktvergunning: de door het college verleende vergunning en de daaraan verbonden voorwaarden die een vergunninghouder het recht geven de markt uit te oefenen;

 • 10.

  Vaste-standplaatsvergunning: een marktvergunning die een vergunninghouder het recht geeft om gedurende een termijn van maximaal vijftien jaren een vaste plaats op de markt te mogen innemen;

 • 11.

  Dagplaatsvergunning: een marktvergunning die een vergunninghouder het recht geeft om voor de marktdag waarvoor deze is afgegeven een dagplaats te mogen innemen op aanwijzing van de marktmeester;

 • 12.

  Standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen en toegewezen aan een vergunninghouder voor het uitoefenen van de markt;

 • 13.

  Vaste plaats: de standplaats die op een markt ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder van een vaste-standplaatsvergunning gedurende de geldigheidstermijn van deze vaste-standplaatsvergunning;

 • 14.

  Dagplaats: een standplaats die niet als vaste plaats is aangewezen of een standplaats die niet als zodanig wordt ingenomen op de betreffende marktdag. Hierop kan de houder van een dagplaatsvergunning de markt uitoefenen, al dan niet om te standwerken.

 • 15.

  Vergunninghouder: degene aan wie door het college een marktvergunning is verleend.

 • 16.

  Branche-indeling: de indeling van de markt in artikelengroepen en het aantal vaste plaatsen per artikelengroep;

 • 17.

  Bijproducten: de producten buiten de eigen productgroep uit de branche-indeling die een houder van een marktvergunning tot maximaal 10% van het assortiment mag verkopen.

 

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

Artikel 2 Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle door het college ingestelde markten die op gezette tijden worden gehouden.

 

Artikel 3 Locaties en tijdstippen van de markten in de gemeente Stadskanaal

 • 1.

  De markt in Stadskanaal vindt plaats op zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur in de Navolaan en de Europalaan in Stadskanaal;

 • 2.

  De markt in Musselkanaal vindt plaats op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 17.30 uur in de Willem Diemerstraat.

 • 3.

  Het college kan op grond van dringende redenen, in afwijking van lid 1 en 2, bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden:

  • a)

   op een andere dag;

  • b)

   op een andere tijd;

  • c)

   op een andere plaats.

 • 4.

  Het college is bevoegd te bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag, indien de in lid 1 en 2 bedoelde dagen samenvallen met de in artikel 2, eerste lid, onder b van de Winkeltijdenwet genoemde dagen.

 

Artikel 4 Vergunningen

 • 1.

  Het is verboden om zonder marktvergunning een standplaats in te nemen op de markt;

 • 2.

  Een marktvergunning wordt uitsluitend verleend aan handelingsbekwame natuurlijke personen die daarvoor een aanvraag hebben ingediend bij het college. Deze natuurlijke persoon dient aan te kunnen tonen dat hij of zij hij voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie. Hieronder valt onder meer het beschikken over een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een bedrijfsmatige WA-verzekering;

 • 3.

  Voor dagplaats- en standwerkersvergunningen geldt dat in tegenstelling tot het bepaalde in lid 2 de aanvraag moet worden gedaan bij de marktmeester.

 • 4.

  Het college of degenen die daar namens hen toe zijn gemachtigd kunnen een marktvergunning intrekken:

  • a)

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste danwel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b)

   indien de vergunninghouder niet (meer) voldoet aan de in lid 2 genoemde vereisten voor het verlenen van een marktvergunning.

  • c)

   indien de vergunninghouder ten gevolge van een strafbepaling conform artikel 28 van deze verordening intrekking van de marktvergunning opgelegd heeft gekregen.

 

Artikel 5 Standplaatsen

 • 1.

  Het college bepaalt -na raadpleging van de marktcommissie zoals bedoeld in artikel 15- de indeling van de markt en stelt daarvoor een Plattegronds- en indelingsbesluit op;

 • 2.

  Het college bepaalt -na raadpleging van de marktcommissie zoals bedoeld in artikel 15- het aantal standplaatsen en standwerkersplaatsen op de markt;

 • 3.

  Dagplaatsen zijn niet-ingenomen vaste plaatsen en worden op de marktdag zelf verdeeld onder de gegadigden voor dagplaatsvergunningen.

 • 4.

  De marktmeester is gemandateerd af te wijken van het bepaalde in lid 2 en lid 3 indien de situatie (bijv. vanwege calamiteiten, weersomstandigheden of dergelijke) daarom vraagt;

 • 5.

  Indien de houder van een marktvergunning elektriciteit nodig heeft voor de uitoefening van de markt op de standplaats, is hij verplicht deze af te nemen via de door de gemeente daartoe beschikbaar gestelde voorziening.

 • 6.

  De maximale frontbreedte van een standplaats op de markt is 24 meter en de maximale diepte van een standplaats op de markt is 4 meter;

 • 7.

  Het college kan in specifieke gevallen locaties aanwijzen waarop van het in lid 6 bepaalde wordt afgeweken.

 

Artikel 6 Dagplaatsen

 • 1.

  Dagplaatsen zijn:

  • a.

   Standplaatsen die niet als vaste plaats zijn aangewezen;

  • b.

   Standplaatsen die op een marktdag niet worden ingenomen door een vergunninghouder die beschikt over een vaste-standplaatsvergunning.

 • 2.

  Gegadigden voor dagplaatsen kunnen niet beschikken over een vaste-standplaatsvergunning;

 • 3.

  Marktvergunningen voor dagplaatsen worden verleend als dagplaatsvergunningen.

 

Artikel 7 Veiligheidsnormen rondom standplaatsen

 • 1.

  Ten aanzien van de inrichting van standplaatsen geldt dat te allen tijde een vrije doorgangsruimte van 4,50 meter beschikbaar moet blijven op de vastgestelde route voor de hulpverleningsdiensten (zie markttekening in bijlage);

 • 2.

  Ten aanzien van de inrichting van standplaatsen geldt dat te allen tijde een vrije doorgangsruimte van 2,50 meter beschikbaar moet blijven om de doorgang van het publiek te waarborgen.

 • 3.

  Ten aanzien van alle op standplaatsen gebruikte apparatuur ten behoeve van het uitoefenen van de markt (bijvoorbeeld koel-, vries-, kook-, bak-, grillapparatuur) geldt dat deze dient te voldoen aan de meest recente NEN-veiligheidsnormen.

 • 4.

  Het is een vergunninghouder van een marktvergunning verplicht zorg te dragen voor het deugdelijk wegwerken van kabels, leidingen en dergelijke op een dergelijke wijze dat de veiligheid voor het winkelend publiek en overige gebruikers van het marktterrein geborgd is.

 • 5.

  Voor uitzondering op het bepaalde in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel moet duidelijk gemotiveerd ontheffing worden aangevraagd op basis van artikel 1.8 van de APV Stadskanaal 2008.

 

HOOFDSTUK 3 BRANCHE-INDELING

Artikel 8 Branche-indeling

 • 1.

  Er is sprake van twee branches (food en non-food);

 • 2.

  Beide branches zijn onderverdeeld in productgroepen volgens onderstaande tabel:

  Food

  Non-food

  Aardappelen, groente en fruit

  Herenkleding

  Vis

  Dameskleding

  Zuivel, kaas en eieren

  Onderkleding en beenmode

  Vlees en vleeswaren

  Kinderkleding

  Poelierswaren

  Schoenen

  Brood, koek en banket

  Tassen, riemen en andere lederwaren

  Drop, chocolade en zoetwaren

  (Interieur)stoffen

  Noten en zuidvruchten

  Bloemen en planten

  Olijven en tapas

  Geluidsdragers, telefonie(accessoires), etc.

  Warme snacks

  Horloges en sieraden

  Warme dranken

  Hobbyartikelen

  Gebruikte goederen (bijv. dumpgoederen en boeken)

  Diervoeders en -benodigdheden

  Branchevreemde producten

  Branchevreemde producten

 • 3.

  De houder van een vaste-standplaatsvergunning of dagplaatsvergunning krijgt slechts voor één productgroep een marktvergunning toegewezen.

 • 4.

  Het is de houder van een marktvergunning toegestaan om naast de producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat die tot de vergunde productgroep behoren, bijproducten (aanverwante producten uit andere productgroepen) te verkopen zolang die niet meer dan 10% van het assortiment van vergunninghouder innemen.

 

Artikel 9 Aantal standplaatsen per branche

 • 1.

  Voor de markt in Stadskanaal geldt een maximum van 2 standplaatsen per productgroep in de branche food en een maximum van 1 standplaats per productgroep in de branche non-food.

 • 2.

  Voor de markt in Musselkanaal geldt een maximum van 1 standplaats per productgroep.

 • 3.

  Indien naar het oordeel van de marktcommissie het aanbod van een gegadigde voor een marktvergunning een toevoeging vormt op de diversiteit van het assortiment van de markt als geheel, kan -de marktcommissie het college adviseren- van het bepaalde in lid 1 en lid 2 worden afgeweken.

 

Artikel 10 Branchering bij dagplaatsen en standwerkersplaatsen

 • 1.

  Een vaste standplaats die niet wordt ingenomen door de vergunninghouder wordt ter beschikking gesteld aan gegadigden voor een dagplaatsvergunning.

 • 2.

  Voor dagplaatsvergunningen geldt dat zij de branchering zoals beschreven in artikelen 8 en 9 van deze Verordening volgen.

 • 3.

  Voor standwerkersplaatsen geldt dat de houder van een standwerkersvergunning niet mag werken met een artikel of artikelsoort dat al op de markt is vertegenwoordigd als in de vier voorafgaande weken ook al met eenzelfde artikel of artikelsoort door een standwerker is gewerkt.

 

HOOFDSTUK 4 VASTE-STANDPLAATSVERGUNNING

 

 

Artikel 11 Vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vaste-standplaatsvergunning geeft vergunninghouder het recht om gedurende de termijn waarvoor de vergunning geldt op marktdagen een vaste plaats in te nemen;

 • 2.

  Een vaste-standplaatsvergunning is slechts van toepassing op de productgroep(en) waarvoor deze is aangevraagd;

 • 3.

  Een vaste-standplaatsvergunning wordt uitgegeven voor een periode van maximaal 15 jaren achtereen;

 • 4.

  Op een vaste-standplaatsvergunning staat ten minste vermeld:

  • a)

   de voorletters, de naam, het BSN-nummer en het verblijfsadres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b)

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste plaats met vermelding van de locatie en de afmetingen daarvan;

  • c)

   de verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de plaats mag gebruiken, vergezeld van foto’s van dit verkoopmateriaal;

  • d)

   de productgroep en de branche die de vergunninghouder mag verhandelen;

  • e)

   de datum waarop aan de vergunninghouder de vaste-standplaatsvergunning is verleend;

  • f)

   de datum waarop deze vaste-standplaatsvergunning vervalt;

  • g)

   dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  • h)

   welke kook-, bak-, koel- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan en welke keuringsstatus die moeten hebben.

 

Artikel 12 Aanvraag van een vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vaste-standplaatsvergunning wordt verleend op basis van een selectieprocedure op kwaliteitseisen;

 • 2.

  Bij de beoordeling van de aanvragen kent een door het college te benoemen marktadviescommissie punten toe aan de hand van de volgende aspecten:

 • 3.

  De beoordeling geschiedt op basis van onderstaande tabel:

  slecht

  matig

  voldoende

  goed

  Bijdrage aan productdiversiteit of brancheaanvulling voor de markt als geheel

  Kwaliteit van de verkoopinrichting

  Kwaliteit van de warenpresentatie

  Kwaliteit van de klantvriendelijkheid

  Voldoen aan regelgeving

  Eindoordeel “bijdrage aan kwaliteit warenmarkt”

  • a.

   Bij beoordeling van ‘de klantvriendelijkheid’ en ‘de regelgeving’ kunnen referenties worden ingewonnen van de aanvrager, of eigen referenties worden ingewonnen.

  • b.

   De beoordelingsscores worden gemotiveerd.

  • c.

   Het definitieve schriftelijke advies is uitsluitend toegankelijk voor de aanvrager.

  • d.

   Het advies is in ieder geval positief indien op drie van de vijf onderdelen tenminste ‘goed’ gescoord wordt en op de overige twee onderdelen ten minste ‘voldoende’.

 • 4.

  Wanneer er meerdere gegadigden zijn voor een te vergeven vaste-standplaatsvergunning, komen de gegadigden in aanmerking volgens de rangorde van score in het toegekende advies.

 • 5.

  Bij gelijke hoogste scores wordt de vaste-standplaatsvergunning vergund op basis van loting.

 • 6.

  Iedere persoon die voldoet aan de in artikel 4 van deze Verordening Warenmarkten kan zich inschrijven voor de selectieprocedure voor een vaste-standplaatsvergunning;

 • 7.

  Het college maakt bekend dat voor de markt een of meer vaste-standplaatsvergunningen kunnen worden verleend, voor welke branche(s) of productgroep(en) dit geldt en dat gegadigden voor een vergunning vóór de daarbij genoemde datum daarvoor een aanvraag kunnen indienen;

 • 8.

  De in lid 7 omschreven bekendmaking geschiedt door openbare kennisgeving in het elektronisch Gemeenteblad.

 • 9.

  Indien de houder van een vaste-standplaatsvergunning de marktvergunning wenst voort te zetten, dient vergunninghouder opnieuw een aanvraag in te dienen voor een vaste-standplaatsvergunning middels de in dit artikel omschreven procedure.

 

Artikel 13 Overdraagbaarheid van een vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vaste standplaats is overdraagbaar indien één van de volgende situaties van toepassing is:

  • a.

   In geval van overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, kan de vaste-standplaatsvergunning voor de vaste plaats worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner, de levenspartner of een kind van de vergunninghouder.

  • b.

   In geval van (partiële) bedrijfsbeëindiging door de vergunninghouder kan een medewerker van de vergunninghouder de vaste-standplaatsvergunning overgedragen krijgen, indien hij/zij ten minste 1 jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 2.

  Een aanvraag tot overschrijving op grond van het bepaalde in artikel 1 sub a en sub b wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder, nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, danwel het voornemen tot partiële bedrijfsbeëindiging kenbaar gemaakt is.

 • 3.

  Een verzoek tot overschrijving van een vaste-standplaatsvergunning wordt ter advies voorgelegd aan de marktadviescommissie.

 • 4.

  Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing op vaste-standplaatsvergunningen die krachtens de overgangsbepaling (zie art. 30) zijn omgezet.

 • 5.

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in lid 1 t/m lid 3.

 

Artikel 14 Specifieke verplichtingen horende bij een vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vergunninghouder dient vóór aanvang van de markttijd aanwezig te zijn op het marktterrein.

 • 2.

  De vergunninghouder van een vaste-standplaatsvergunning neemt ten minste negenmaal per elf weken zijn plaats op de markt in, dit met inachtneming van het bepaalde in lid 2 t/m lid 5;

 • 3.

  De vergunninghouder van een vaste-standplaatsvergunning die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste plaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan de marktmeester. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 4.

  De schriftelijke mededeling wordt 24 uur voor de betreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering (bijvoorbeeld wegens ziekte) wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld.

 • 5.

  Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte, overlegt de vergunninghouder als bewijs van ziekte langer dan drie maanden een geneeskundige verklaring aan de marktmeester.

 

HOOFDSTUK 5 DAGPLAATSVERGUNNING

 

 

Artikel 15 Dagplaatsvergunning

 • 1.

  Een dagplaatsvergunning geeft vergunninghouder het recht om gedurende de marktdag waarvoor de vergunning is uitgegeven een dagplaats (zie ook Artikel 6) in te nemen;

 • 2.

  Op een dagplaatsvergunning staat ten minste vermeld:

  • a)

   de naam van de persoon die vergunninghouder is;

  • b)

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen standplaatsplaats met vermelding van de locatie en de afmetingen daarvan;

  • c)

   de verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de plaats mag gebruiken;

  • d)

   de datum van de marktdag waarvoor de dagplaatsvergunning is verleend;

 • 3.

  Een dagplaatsvergunning kan niet worden overgedragen.

 

Artikel 16 Aanvraag van een dagplaatsvergunning

 • 1.

  Voor een dagplaatsvergunning komen in aanmerking degenen die op de marktdag vóór de aanvang van de markttijd zich bij de marktmeester hebben gemeld;

 • 2.

  Dagplaatsvergunningen worden verstrekt aan de in aanmerking komende gegadigden op volgorde van ontvangst van de aanvragen. Gegadigden die een artikel of artikelsoort wensen te verkopen dat nog niet op de markt verkrijgbaar is hebben daarbij voorrang.

 • 3.

  Niet in aanmerking voor een dagplaatsvergunning komen hen die zijn uitgesloten omdat zij gedurende een of meer van de voorafgaande zes marktdagen al eerder een dagplaats hebben ingenomen.

 • 4.

  Niet in aanmerking voor een dagplaatsvergunning komen hen die zijn uitgesloten omdat zij op een voorgaande marktdag:

  • a.

   zich op de markt schuldig hebben gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij krachtens deze verordening gestelde bepaling hebben overtreden, of

  • b.

   niet tijdig het verschuldigde marktgeld hebben voldaan dat wordt geheven op de grondslag van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 5.

  De marktmeester kan ten aanzien van een gegadigde bepalen dat een of meerdere van de uitsluitingsgronden in lid 3 of lid 4 niet geldt.

 

HOOFDSTUK 6 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ MARKTVERGUNNINGEN

 

 

Artikel 17 Bijstand

 • 1.

  De houder van een marktvergunning kan zich doen bijstaan door een of meer andere personen.

 

Artikel 18 Legitimatieplicht

 • 1.

  Degene die een standplaats wenst in te nemen of inneemt op een markt, is op eerste verzoek van een de marktmeester verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

 

Artikel 19 Markttijden in acht nemen

 • 1.

  Het is een vergunninghouder verboden meer dan 3 uur voor de aanvang en meer dan 1,5 uur na afloop van de markt ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder neemt zijn standplaats in tot de sluitingstijd van de markt, behoudens een door marktmeester verleende ontheffing. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 

Artikel 20 Markt schoonhouden

 • 1.

  Een vergunninghouder is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat tijdens de door hem uitgeoefende verkoop op en inname van zijn standplaats vrijkomt zodanig te bewaren dat het marktterrein daardoor niet wordt verontreinigd, de doorgang voor het publiek niet wordt belemmerd en het afval niet door onbevoegden kan worden verwijderd. De vergunninghouder voert het afval onmiddellijk na afloop van de markt af of laat het afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder is verplicht de door hem ingenomen standplaats en de naaste omgeving daarvan na afloop van de markt veegschoon achter te laten.

 • 3.

  Het is verboden om tijdens de duur van de markt motorvoertuigen op het marktterrein te plaatsen, geplaatst te laten zijn of ter beschikking te hebben.

 • 4.

  Als uitzondering op het bepaalde in lid 3 is de aanwezigheid van een koelwagen die benodigd is om de koeling van bederfelijke verkoopwaren (zoals gebak, zuivel, vis, poelierswaren, vlees, etc.) te waarborgen, wel toegestaan indien vergunninghouder beschikt over een schriftelijke ontheffing van de marktmeester voor bepaalde tijd.

 

Artikel 21 Plaatsen van goederen buiten de begrenzing van de standplaats

Het is niet toegestaan de begrenzing van de in de marktvergunning gedefinieerde standplaats te overschrijden. Het is niet toegestaan om verkoopwaar buiten deze begrenzing te plaatsen.

 

HOOFDSTUK 7 BIJZONDERE WEERSOMSTANDIGHEDEN

 

 

Artikel 22 Extreme weersomstandigheden

 • 1.

  In geval van een door het KNMI afgegeven code oranje of code rood voor extreme weersomstandigheden kan de marktmeester besluiten een marktdag af te gelasten, eerder dan de reguliere markttijden af te breken of de markt anders in te richten.

 • 2.

  De te maken keuze in lid 1 wordt altijd in goede overeenstemming met de aanwezige leden van de marktcommissie genomen.

 

Artikel 23 Hitteprotocol

 • 1.

  Bij door het KNMI voorspelde maximumtemperaturen van 32,0°C of hoger op het dichtstbijzijnde officiële weerstation kan de marktmeester besluiten een marktdag af te gelasten, eerder dan de reguliere markttijden af te breken of de markt anders in te richten.

 • 2.

  De te maken keuze in lid 1 wordt altijd in goede overeenstemming met de aanwezige leden van de marktcommissie genomen.

 

HOOFDSTUK 8 MARKTCOMMISSIE EN MARKTADVIESCOMMISSIE

 

 

Artikel 24 Marktcommissie

 • 1.

  Het college stelt een marktcommissie in.

 • 2.

  De marktcommissie is belast met het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de marktmeester(s) over:

  • a.

   de algemene gang van zaken rondom de markt;

  • b.

   het beoordelen van de aanvragen voor vaste-standplaatsvergunningen;

  • c.

   het gezamenlijk organiseren van voorzieningen die de markt aangaan.

 • 3.

  De marktcommissie komt tenminste tweemaal per kalenderjaar bijeen.

 • 4.

  De marktcommissie stelt samen met het college een Huishoudelijk Reglement vast waarin de taakstelling van de marktcommissie nader wordt uitgewerkt.

 

Artikel 25 Marktadviescommissie

 • 1.

  Het college stelt een marktadviescommissie in.

 • 2.

  De marktadviescommissie is belast met het geven van advies aan het college aangaande:

  • a.

   de beoordeling van aanvragen van vaste-standplaatsvergunningen (conform art. 12);

  • b.

   de beoordeling van verzoeken tot overschrijving van vaste-standplaatsvergunningen (conform art. 13)

 • 3.

  De marktadviescommissie bestaat uit de portefeuillehoudende ambtenaar voor marktzaken (voorzitter), een secretaris, twee leden van de marktcommissie die beschikken over een vaste-standplaatsvergunning en de marktmeester.

 

HOOFDSTUK 9 STRAFBEPALINGEN EN HANDHAVING

 

 

Artikel 26 Handhaving

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de krachtens de wet of door het College aangewezen marktmeester(s) en de overige door hen aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 27 Onmiddellijke verwijdering

De marktmeester danwel daartoe bevoegde handhaving kan een vergunninghouder of iemand die hem bijstaat of vervangt gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen als deze zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog, of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden.

 

Artikel 28 Strafbepalingen

Onderstaande handelingsmatrix geeft weer hoe er wordt omgegaan met het overtreden van het bepaalde in deze Verordening:

Vergrijp

1e overtreding

2e overtreding

3e overtreding

4e overtreding

Te vroeg vertrekken van de markt

Mondelinge waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

Bestuursdwang

Boete van €99,-

Ongeoorloofd parkeren van motorvoertuigen op het marktterrein

Mondelinge waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

Bestuursdwang

Boete van €99,-

Goederen buiten de begrenzing van de standplaats plaatsen

Mondelinge waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

Bestuursdwang

Boete van €99,-

Marktgeld niet tijdig betalen

Schriftelijke waarschuwing

Bestuursdwang

Vaste plaats:

verhoging marktgeld met factor 1,5 gevolgd door uitsluiting deelname aan markt voor 1 marktdag

Dagplaats :

onmiddellijke verwijdering

Vaste plaats: intrekking marktvergunning

Dagplaats :

uitsluiting deelname

Wangedrag of bedrog jegens marktmeester of handhaving

Onmiddellijke verwijdering

Onmiddellijke verwijdering en intrekking marktvergunning

Intimidatie, bedreiging of geweld jegens mede-ondernemers, de marktmeester, handhaving of passanten

Onmiddellijke verwijdering

Onmiddellijke verwijdering en intrekking marktvergunning

 

HOOFDSTUK 10 OVERGANGSBEPALINGEN

 

 

Artikel 29 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal (vastgesteld door de raad op 25-6-2001) wordt ingetrokken.

 • 2.

  Aanvragen om vergunning die zijn ingediend onder de oude Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden echter afgehandeld in overeenstemming met de Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal.

 

Artikel 30 Overgangsbepaling

 • 1.

  Een op grond van de oude Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal verleende vergunning geldt als vergunning of ontheffing verleend op grond van deze verordening.

 • 2.

  Vergunninghouders aan wie een vaste standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd is verleend op grond van de oude Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal, behouden hun vergunning voor onbepaalde tijd tot dat de vergunning wordt ingetrokken op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 4 van deze verordening.

 • 3.

  Vaste standplaatsvergunningen die voor onbepaalde tijd zijn verleend kunnen op grond van artikel 13 worden overgeschreven, met dien verstande dat bij overschrijving de geldigheidsduur van de vergunning wordt beperkt tot vijftien jaar na inwerktreding van deze verordening.

 • 4.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag op grond van de verordening zoals hiervoor genoemd is ingediend en voor het tijdstip van i.w.t. van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 

HOOFDSTUK 11 SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 31 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking.

 

Artikel 32 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 mei 2022.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier