Z-20-075189 - Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden geluid “Cereswijk en Dideldom, diverse percelen hogere grenswaarden geluid”

Publicatiedatum:
woensdag 8 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-20-075189 - Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden geluid “Cereswijk en Dideldom, diverse percelen hogere grenswaarden geluid”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, op 23 mei 2022 het bestemmingsplan ‘Cereswijk en Dideldom, diverse percelen hogere grenswaarden geluid’ (NL.IMRO.0037.BP2106-vs01) heeft vastgesteld.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken tevens bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder, alsmede op grond van artikel 110a lid 1 Wgh, ten behoeve van het Bestemmingsplan ‘Cereswijk en Dideldom, diverse percelen hogere grenswaarden geluid’, op 4 mei 2022 de onderstaande hogere waarden vast te stellen voor de geluidbelasting vanwege de Oosterstraat/Ceresstraat zijnde vanwege wegverkeerslawaai, en vanwege het industrieterrein Bedrijvenpark Stadskanaal, zijnde vanwege industrielawaai,:

 

Object en adres

Gevelzijde

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel nr.

Waarde(n) en Bron

Woning

Oosterstraat 72 Stadskanaal

Achter

Voor

Onstwedde

B

7470

57 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Woning

Kijlsterweg 12 Stadskanaal

Achter

Onstwedde

N

3328

56 dB(A) Industrie

Woning

Kijlsterweg 12a Stadskanaal

Achter

Onstwedde

N

4551 en 4554

56 dB(A) Industrie

Aangewezen ligplaats Oosterkade 35 Stadskanaal

Kopzijde

(noord)

Onstwedde

N

4607 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

50 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 35 Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4607 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

53 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 36 Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4607 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 37 Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4607 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 25A Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4601 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 25B Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4601 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 25C Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4601 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 25D Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4601 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 25E Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4601 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding voor het bestemmingsplan is dat er voor drie woningen en acht ligplaatsen die gelegen zijn binnen de geluidszone van het industrieterrein Bedrijvenpark Stadskanaal een correctie van de geluidssituatie dient plaats te vinden. Dit is nodig om zo geluidstechnisch gezien bedrijfsvestiging of -uitbreiding op dat industrieterrein mogelijk te maken. Er zijn namelijk geen besluiten hogere grenswaarden geluid genomen voor deze woningen en ligplaatsen en hierdoor zit het bedrijventerrein geluidstechnisch gezien op slot. Het toestaan van hogere grenswaarden op de woningen en ligplaatsen dient daarom alsnog plaats te vinden. Dit kan alleen plaatsvinden als er gelijktijdig een bestemmingsplan voor deze percelen vastgesteld wordt.

Waar kunt u het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden geluid inzien?

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarden geluid liggen vanaf 9 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 voor eenieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2106-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Tevens kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarden geluid op werkdagen inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen over het raadsbesluit?

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan door een ieder beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

U wilt bezwaar maken tegen het besluit hoger waarde geluid?

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal. Het adres is Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor zowel het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken als het besluit hogere grenswaarde geluid in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.

U wilt nadere informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer van de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.