Z-20-070159 - Gemeente Stadskanaal – Voorontwerp “Chw bestemmingsplan gemeente Stadskanaal” en MER

Publicatiedatum:
woensdag 8 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-20-070159 - Gemeente Stadskanaal – Voorontwerp “Chw bestemmingsplan gemeente Stadskanaal” en MER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat op grond van de Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in het kader van de Crisis- en herstelwet wordt voorbereid. Het voorontwerp “Chw bestemmingsplan gemeente Stadskanaal” ligt gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. Het plangebied omvat het hele grondgebied van de gemeente Stadskanaal. Tevens ligt het bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter inzage.

Wat is de aanleiding?

De gemeente is bezig een nieuw bestemmingsplan op te stellen dat geldt voor het hele gemeentelijke grondgebied. Deze komt in plaats van de zeven grote en diverse kleinere bestemmingsplannen die we nu hebben. Het bestemmingsplan gaat over het gebruik van grond en gebouwen en over de bouwmogelijkheden op grondpercelen. Ook verwerken we de omgevingsvergunningen die de laatste jaren zijn verleend in het bestemmingsplan. Zo hebben we een actueel plan.

Wat is een Chw-bestemmingsplan?

In het nieuwe bestemmingsplan mogen we oefenen met de manier van werken uit de nieuwe Omgevingswet. Het karakter is dan ook een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit mag op basis van de Crisis- en herstelwet (=Chw) en daarom wordt het een Chw-bestemmingsplan genoemd. Omdat we oefenen met de manier van werken zoals we dat in de nieuwe Omgevingswet gaan doen, noemen we het Chw-bestemmingsplan ook wel een omgevingsplan.

Waarom een MER?

Door de inhoud en omvang van het vast te stellen bestemmingsplan is het noodzakelijk dat een milieueffectrapport (in het vervolg: MER) opgesteld wordt. Hett plan kan namelijk mogelijk significant nadelige effecten op de natuur veroorzaken. Daarom geeft de Wet milieubeheer aan dat het verplicht is te onderzoeken:

  • 1.

    1. wat de effecten voor de natuur kunnen zijn;

  • 2.

    2. hoe deze effecten voorkomen kunnen worden;

  • 3.

    3. in hoeverre er alternatieve scenario's voor het bestemmingsplan zijn die ervoor zorgen dat er geen of minder negatieve effecten optreden.

Dit alles is onderzocht en verwoord in het milieueffectrapport (MER). Een van de belangrijkste onderdelen in het onderzoek is dat er middels een passende beoordeling bekeken is wat de stikstofdepositie is dat door het plan kan worden veroorzaakt, zowel door verkeer, industrie als door veehouderijen. De conclusie is dat er nu al sprake is van een overbelaste stikstofsituatie. Dat maakt dat we in het algemeen in het bestemmingsplan geen ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken kunnen toestaan. Op bedrijfsniveau is een dergelijke uitbreiding wellicht mogelijk. Maar dit kan alleen na afwijking van het plan en als onderzocht en aangetoond is dat er geen nadeliger situatie ontstaat voor de natuur. Dit geldt zowel voor de veehouderijen als de industrie. Meer informatie leest u in het MER zelf dat als bijlage bij het voorontwerp bestemmingsplan is gevoegd. Er vindt ook een toetsing van het MER plaats door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Waar kunt u het voorontwerp bestemmingsplan en MER inzien?

Het voorontwerp bestemmingsplan en MER met de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juni 2022 tot en met 21 juli 2022 ter inzage. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan en MER in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De imro-code van het plan is NL.IMRO.0037.CHW2207-vo01. Het MER is hier als bijlage 2 bij de toelichting van het bestemmingsplan ook te vinden. Ook op www.stadskanaal.nl/Bekendmakingen is het plan te raadplegen. De stukken zijn op werkdagen ook digitaal te raadplegen in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 21 juli 2022 uw inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan en het MER kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief of email te sturen aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal, gemeente@stadskanaal.nl. U kunt dit ook mondeling doen, hiervoor moet u minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak maken (0599 631 631).

U wilt nadere informatie?

We organiseren meerdere inloopmomenten waar u zonder afspraak langs kunt komen om informatie te krijgen. Deze inloopmomenten zullen op verschillende dagen plaatsvinden van 16.00 uur tot 20.00 uur. Op de volgende locaties kan men terecht.

Datum

Dorp/buurt, locatie en adres

14 juni 2022

Stadskanaal centrum, Theater Geert Teis, Geert Teisplein 2, Stadskanaal

15 juni 2022

Musselkanaal, MFA Lint, Willem Diemerstraat 7, Musselkanaal

16 juni 2022

Alteveer, Drijscheer, Keiweg 1, Alteveer

21 juni 2022

Onstwedde, D’ekkelkaamp, Kerklaan 7, Onstwedde

22 juni 2022

Stadskanaal Noord, ‘t Lange End, Scheepswerfstraat 5, Stadskanaal

23 juni 2022

Mussel, Café Summertime, Musselweg 41, 9584AA Mussel

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.