Z-20-076458 - Gemeente Stadskanaal: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Stadskanaal Noord, Semsstraat 26’ en besluit hogere grenswaarde geluid Semsstraat 26 te Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 8 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-20-076458 - Gemeente Stadskanaal: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Stadskanaal Noord, Semsstraat 26’ en besluit hogere grenswaarde geluid Semsstraat 26 te Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, op 9 mei 2022 het bestemmingsplan ‘Stadskanaal Noord, Semsstraat 26’ (NL.IMRO.0037.BP2004-vs01) heeft vastgesteld.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken tevens bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder, alsmede op grond van artikel 110a lid 1 Wgh, ten behoeve van het bestemmingsplan “Stadskanaal Noord, Semsstraat 26”, op 28 maart 2022, vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 56 dB op de gevel vast te stellen.

Wat is de aanleiding van het bestemmingsplan?

De directe aanleiding van bestemmingsplan “Stadskanaal Noord, Semsstraat 26” is het mogelijk maken van een transformatie waarbij alle bebouwing wordt gesloopt en op een passende manier invulling wordt gegeven aan het daarmee ontstane gat in het bebouwingslint langs de kanaalzijde van de Semsstraat.

Wat is de aanleiding van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid?

De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluidsbelasting toestaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. In dit geval veroorzaakt het wegverkeer op de Semsstraat te veel geluid voor de nieuwe woning. Hiervoor heeft het college een besluit genomen.

Waar kunt u het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde inzien?

Het vastgesteld bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarde liggen vanaf 9 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 voor eenieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder het IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.BP2004-vs01, en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Tevens kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarde op werkdagen inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen tegen het raadsbesluit?

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan door een ieder beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

U wilt bezwaar maken tegen het besluit hoger waarde geluid?

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal. Het adres is Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor zowel het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken als het besluit hogere grenswaarde geluid in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.