Z-19-057245 - Gemeente Stadskanaal: vastgesteld wijzigingsplan “Landelijk gebied, Alteveersterweg 6“ en verleende omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Alteveersterweg 6” te Alteveer

Publicatiedatum:
woensdag 8 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-19-057245 - Gemeente Stadskanaal: vastgesteld wijzigingsplan “Landelijk gebied, Alteveersterweg 6“ en verleende omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Alteveersterweg 6” te Alteveer

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 7 juni 2022 het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Alteveersterweg 6’ te Alteveer hebben vastgesteld. Tevens maakt het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal bekend dat zij op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) op 7 juni 2022 een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) heeft verleend voor de locatie Alteveersterweg 6 te Alteveer.

Wat is de aanleiding?

Met het coördinatiebesluit (wijzigingsplan en omgevingsvergunning) wordt een vormverandering van het bouwvlak en de bouw van een pluimveestal mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning inzien? Het vastgestelde wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 9 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen ophttps://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0037.WZ1818-vs01 en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0037.OV1818-vs01 en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen

U wilt een beroep indienen?

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan door een ieder beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor zowel het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken als het besluit hogere grenswaarde geluid in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.