Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit instellen eenrichtingswegen Oude Markt

Publicatiedatum:
dinsdag 7 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit instellen eenrichtingswegen Oude Markt

Kenmerk: Z-21-094448/D/22/247007

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW);

 

Overwegende:

- dat de Oude Markt in Stadskanaal het centrumgebied is, gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Stadskanaal;

- dat het centrumgebied in beheer is van de gemeente Stadskanaal;

- dat het gebied betrekking heeft op parkeergelegenheden op de Oude Markt;

- dat het hier een woon- en winkelgebied betreft waarin zowel de woon- als winkelfunctie centraal staan;

- dat aan grondslag van deze maatregelen de herinrichting (centrumvernieuwing Stadskanaal) met verkeersplan ligt;

- dat aan grondslag van het herinrichting van de Oude Markt een uitvoering participatieproces heeft plaatsgevonden;

- dat de maatregelen het primaire doel hebben het verbeteren van de leefbaarheid/verkeerssituatie op de Oude Markt. Het betreft een betere ontsluiting van het parkeerterrein voor auto- en fietsverkeer en een betere bereikbaarheid van het parkeerterrein voor hulpdiensten. Tevens voorzien de maatregelen in een betere verbinding met andere parkeerplaatsen gelegen aan de winkelvoorzieningen aan de Hoofdstraat;

- dat de Navolaan en de Hoofdstraat in het verkeersbesluit zijn aangegeven als éénrichtingswegen;

- dat overleg met de korpschef van de nationale politie, zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, over deze verkeersmaatregel heeft plaatsgevonden. De politie heeft positief geadviseerd.

 

in onderstaand besluit het instellen van eenrichtingswegen aan de Oude Markt te Stadskanaal;

 

de hierna omschreven wegen zijn gelegen binnen Stadskanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaan voor het openbaar verkeer;

 

b e s l u i t e n :

 

1. Het instellen van éénrichtingsverkeer op de Navolaan door middel van het plaatsen van de borden C02 (éénrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) / C03 (éénrichtingsweg) + onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers) ter hoogte van de toegang éénrichtingsweg vanaf de Navolaan richting de Oude Markt conform bijlage 1: situatietekening;

2. Het instellen van éénrichtingsverkeer vanaf de Oude Markt richting de Navolaan door middel van het plaatsen van de borden C02 (éénrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) / C03 (éénrichtingsweg) + onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers) ter hoogte van de nieuw te realiseren éénrichtingsweg vanaf de Oude Markt richting de Navolaan conform bijlage 1: situatietekening;

3. Het instellen van éénrichtingsverkeer vanaf de Oude Markt richting de Hoofdstraat door middel van het plaatsen van de borden C02 (éénrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) / C03 (éénrichtingsweg) + onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers) ter hoogte van de nieuw te realiseren éénrichtingsweg vanaf de Oude Markt richting de Hoofdstraat conform bijlage 1: situatietekening;

4. Het plaatsen van de borden C04 L (éénrichtingsweg) ter hoogte van de aansluiting van de Oude Markt op respectievelijk de Navolaan en de Hoofdstraat conform bijlage 1: situatietekening.

 

Situatie

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Stadskanaal, 24 mei 2022

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester