Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Navolaan

Publicatiedatum:
dinsdag 7 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Navolaan

Kenmerk: Z-21-095761/D/22/247270

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994;

 

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW);

 

Overwegende:

- dat de Oude Markt in Stadskanaal het centrumgebied is, gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Stadskanaal;

- dat het centrumgebied in beheer is van de gemeente Stadskanaal;

- dat het hier een woon- en winkelgebied betreft waarin zowel de woon- als winkelfunctie centraal staan;

- dat aan grondslag van deze maatregelen de herinrichting (centrumvernieuwing Stadskanaal) met verkeersplan ligt;

- dat de maatregelen het primaire doel hebben het verbeteren van de leefbaarheid/verkeerssituatie op de Oude Markt;

- de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;

- weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;

- de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn;

- door de aanwezigheid van de winkels en voorzieningen langs de Navolaan en de Oude Markt de voetgangers regelmatig de Navolaan moeten oversteken;

- door de toepassing van drie voetgangersoversteekplaatsen op en aan de Navolaan de voetgangers de mogelijkheid hebben om de Navolaan in de voorrang over te steken;

- deze voetgangersoversteekplaatsen zorgen voor een verbetering van de toegankelijkheid en veiligheid voor voetgangers;

- dat overleg met de korpschef van de nationale politie, zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, over deze verkeersmaatregel heeft plaatsgevonden. De politie heeft positief geadviseerd.

 

in onderstaand besluit het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de Navolaan te Stadskanaal;

 

de hierna omschreven weg is gelegen binnen Stadskanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaat voor het openbaar verkeer;

 

b e s l u i t e n :

 

1. het aanwijzen en inrichten van twee voetgangersoversteekplaatsen op de Navolaan door het aanbrengen van de daarvoor geldende markering en borden L02 “Voetgangersoversteekplaats” van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 199 conform bijlage 1: situatietekening.

2. Het aanwijzen en inrichten van een voetgangersoversteekplaats aan de Navolaan in de looproute van de Oude markt naar het Maczekplein door het aanbrengen van de daarvoor geldende markering en borden L02 “Voetgangersoversteekplaats” van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 conform bijlage 1: situatietekening.

 

Situatie

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Stadskanaal, 31 mei 2022

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester