Z-22-100746 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar en er wordt bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen op de locatie Utrechtselaan 138, 9501 PW in Stadskanaal., Utrechtselaan 138 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 18 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-100746 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar en er wordt bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen op de locatie Utrechtselaan 138, 9501 PW in Stadskanaal., Utrechtselaan 138 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor Utrechtselaan 138 in Stadskanaal, het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar en er wordt bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen op de locatie Utrechtselaan 138, 9501 PW in Stadskanaal.

Inzage

Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage op het gemeentehuis Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal, postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631.

Beroep

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.