Z-20-076458 - Gemeente Stadskanaal – Besluit hogere grenswaarde geluid ‘Stadskanaal Noord, Semsstraat 26’

Publicatiedatum:
woensdag 20 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere meldingZ-20-076458 - Gemeente Stadskanaal – Besluit hogere grenswaarde geluid ‘Stadskanaal Noord, Semsstraat 26’

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 110a lid 1 Wgh, ten behoeve van het Bestemmingsplan ‘Stadskanaal Noord, Semsstraat 26’, op 28 maart 2022 ”, vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 56 dB op de gevel vast te stellen.

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding van bestemmingsplan “Stadskanaal Noord, Semsstraat 26” is het mogelijk maken van een transformatie waarbij alle bebouwing wordt gesloopt en op een passende manier invulling wordt gegeven aan het daarmee ontstane gat in het bebouwingslint langs de kanaalzijde van de Semsstraat. De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluidsbelasting toestaan. In dit geval veroorzaakt het wegverkeer op de Semsstraat te veel geluid voor de nieuwe woning. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor een ‘besluit hogere waarde’ genomen.

Waar kunt u het besluit inzien?

Op dit moment ligt het besluit nog niet ter inzage en is er nog geen beroep mogelijk. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.De rechtsbescherming loopt, conform art. 3:11 Algemene wet bestuursrecht en art. 145 Wet geluidhinder, parallel met de bestemmingsplanprocedure. Het moment waarop de beroepstermijn tegen het besluit hogere waarden voor geluid aanvangt, valt samen met de bekendmaking van de vaststelling van het bovengenoemde bestemmingsplan. Dit wordt nog nader bekendgemaakt.

U wilt nadere informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Karssen van de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.