Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
donderdag 24 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 (Z-22-096654/D/22/239084)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het feit dat de Voedselbank Zuidoost-Groningen voorziet in een brede maatschappelijke behoefte door voedselpakketten te verstrekken

 

gelet op de wens om de activiteiten van de Voedselbank structureel toekomstbestendig te borgen;

 

hierbij het voorwaardelijk is dat de structurele subsidie aan de Voedselbank stijgt.

 

mede gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om bijlage 1 in de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 te moeten wijzigen;

 

b e s l u i t :

 

de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 als volgt te wijzigen:

 

 

 

Artikel I wijziging subsidiebedrag "Voedselbank" in bijlage 1

In bijlage 1 wordt de kolom behorende bij de Voedselbank als volgt gewijzigd:

 

Voedselbank

€ 5.000,00

 

Artikel II wijziging subsidieplafond in bijlage 1

In bijlage 1 wordt het subsidieplafond als volgt gewijzigd:

Op basis van de begroting 2022 bedraagt het subsidieplafond voor Economie en Arbeidsmarktbeleid € 187.481,-.

 

In bijlage 1 wordt het subsidieplafond als volgt gewijzigd:

Subsidieverdeling minima € 145.754,-.

 

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2022

 

 

 

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester