Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
vrijdag 4 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een inwoner in aanmerking komt voor een tegemoetkoming tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten in een hernieuwde regeling (TONK-2022);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel in aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende “Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2022”.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

  • b.

   wet: Participatiewet;

  • c.

   inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval van het inkomen van het huishouden als gevolg van de coronacrisis. Hierbij geldt dat het inkomen van het huishouden in januari 2022 lager moet zijn dan het inkomen van het huishouden in januari 2021;

  • d.

   TONK: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten;

  • e.

   huishouden: huishouding waarbij één of meer natuurlijke personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen.

  • f.

   medebewoners: (pleeg)kinderen van 21 jaar en ouder van de aanvrager en zijn eventuele partner die geen studiefinanciering ontvangen en op het adres staan ingeschreven en overige bewoners van 21 jaar en ouder die op het adres van de aanvrager en zijn partner staan ingeschreven.

 

Artikel 2 Doelgroep TONK-2022

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • 1.

  die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een inkomensterugval;

 • 2.

  die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kan voldoen, en

 • 3.

  waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

 

Artikel 3 Voorwaarden TONK-2022

 • 1.

  het college verstrekt een tegemoetkoming TONK-2022 aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval.

 • 2.

  het college verstrekt geen tegemoetkoming indien het vermogen van het huishouden meer bedraagt dan € 31.747,00.

 • 3.

  het besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015 is niet van toepassing op aanvragen TONK-2022.

 

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

Tegemoetkoming op grond van de TONK 2022 kan worden verstrekt daar waar bijzonder noodzakelijke kosten niet kunnen worden voldaan uit de beschikbare geldmiddelen. Deze kosten en middelen kunnen zowel zakelijk als privé zijn.

 

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend.

 • 2.

  De peilmaand voor de beoordeling van de aanvraag betreft het eerste kwartaal van 2022.

 • 3.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a)

   de bewijzen van het inkomen van de betreffende periode;

  • b)

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen zowel zakelijk als privé op het moment van de aanvraag;

  • c)

   de bewijzen van de bijzonder noodzakelijke kosten waarvoor een tegemoetkoming wordt gevraagd.

 • 4.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK-2022 kan worden ingediend tot 1 april 2022.

 

Artikel 6 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2022.

 

Artikel 7 Maximale hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten. De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 4.500,00 per huishouden in de periode 1 januari 2022 tot 1 april 2022.

 

Artikel 8 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid, zelfstandig beroep of eigen onderneming;

 • b.

  inkomen uit een uitkering;

 • c.

  inkomen uit verhuur; en

 • d.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

 

Artikel 9 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover het huishouden beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen, zowel zakelijk alsook privé;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

 

Artikel 10 draagkrachtberekening TONK-2022

 • 1.

  Bij de verlening van TONK-2022 wordt rekening gehouden met de draagkracht(ruimte) van het huishouden op basis van inkomen.

 • 2.

  De draagkracht(ruimte) als bedoeld in het eerste lid, bedraagt 100% van het in aanmerking te nemen inkomen van de maand januari in 2022 boven 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3.

  Voor de bepaling van het inkomen als bedoeld in het tweede lid, worden de middelen als bedoeld in artikel 31, tweede lid en artikel 33, vijfde lid, van de wet buiten beschouwing gelaten evenals het inkomen van medebewoners.

 • 4.

  Indien de draagkracht hoger is dan de kosten waarvoor TONK-2022 wordt aangevraagd, wordt er geen TONK-2022 verstrekt.

 • 5.

  Als draagkrachtperiode wordt de periode aangemerkt waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 11 Uitbetaling

De uitbetaling vindt plaats binnen vier weken na de besluitvorming.

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK-2022 kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK-2022, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden inwerking één dag na bekendmaking en werken terug naar 1 januari 2022.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 april 2022.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2022

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 25 januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester