Beleidsregels giften Participatiewet gemeente Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
vrijdag 4 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels giften Participatiewet gemeente Stadskanaal 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen betreffende het vrijlaten van giften in de bijstandsverlening

 

Gelet op artikel 31 lid 2 onderdeel m van de Participatiewet

 

Gezien het advies van de Participatieraad gemeente Stadskanaal

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende "Beleidsregels giften Participatiewet gemeente Stadskanaal 2022’’.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder

 • -

  gift: een betaling van geld of schenking in natura uit vrijgevigheid door een natuurlijke persoon of door een instelling waarbij geen sprake is van een tegenprestatie, wederdienst of verplichtend karakter;

 • -

  wet: Participatiewet.

 

Artikel 2 Vrijlating giften

 • 1.

  Giften worden niet tot de middelen gerekend tot een bedrag van € 1.200,00 per kalenderjaar per alleenstaande of gezin. Wij spreken hier van de maximum vrijlating. Het maakt daarbij geen verschil of de gift in natura wordt gegeven of uit geld bestaat, of dat de gift eenmalig of periodiek wordt verstrekt.

 • 2.

  De waarde van giften in natura wordt zo nodig bepaald op basis van de waarde in het economisch verkeer of de NIBUD-prijzengids wordt gevolgd.

 

Artikel 3 Giften voor bijzondere kosten

 • 1.

  Giften hoger dan het in artikel 2 lid 1 genoemde maximum worden vrijgelaten wanneer deze worden verstrekt:

  • a.

   voor kosten waarvoor anders bijzondere bijstand verstrekt had kunnen worden;

  • b.

   voor kosten waarvoor anders een maatwerkvoorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zou zijn verstrekt;

  • c.

   voor noodzakelijke kosten dan wel uit medisch oogpunt wenselijke kosten, voor zover de levensstandaard hierdoor niet wordt verhoogd;

  • d.

   door werkgevers voor werknemers voor zover deze onbelast zijn; en

  • e.

   door de Voedselbank, kledingbank, weggeefwinkel, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur en dergelijke charitatieve instellingen.

 • 2.

  Voor giften genoemd onder artikel 3 lid 1 onderdeel e bestaat geen meldingsplicht.

 • 3.

  Giften die worden vrijgelaten onder artikel 3 lid 1 tellen niet mee voor het maximum genoemd in artikel 2 lid 1.

 

Artikel 4 Periodieke en eenmalige giften hoger dan het maximum

 • 1.

  Giften met een periodiek karakter worden voor het meerdere boven de maximum vrijlating in aanmerking genomen als inkomen.

 • 2.

  Giften met een eenmalig karakter worden voor het meerdere boven de maximum vrijlating in aanmerking genomen als vermogen.

 

Artikel 5 Giften voor schulden

 • 1.

  Een gift die wordt verstrekt ter delging van een problematische schuld, ontstaan in een periode voor aanvang van de bijstandsverlening, wordt vrijgelaten.

 • 2.

  Een schuld is in ieder geval problematisch als op het moment van aanvang van de bijstandsverlening een negatief vermogen is vastgesteld en er een aantoonbare terugbetalingsverplichting rust op deze schulden, waarvan de termijn is overschreden.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels giften Participatiewet gemeente Stadskanaal 2022’.

 

Artikel 7 Ingangsdatum

Deze beleidsregels treden inwerking met terugwerkende kracht tot 25 februari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 25 januari 2022.

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester