Z-20-075845 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het veranderen van de werking van een inrichting, Industriestraat 25 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
maandag 17 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-20-075845 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het veranderen van de werking van een inrichting, Industriestraat 25 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 12 januari 2022 de volgende omgevingsvergunning is verleend:

- Industriestraat 25 in Stadskanaal, het veranderen van de werking van een inrichting.

De vergunning heeft betrekking op de in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo genoemde activiteiten.

Wat is de aanleiding?

Het betreft het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting ten behoeve van de op en overslag, in en verkoop van oude metalen (ferro en non ferro) en papier en de de verwerking van oude metalen (ferro en non ferro).

Tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage lag, zijn geen zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit wijkt dan ook niet af van het ontwerpbesluit.

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal.*

*Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerpbesluit uitsluitend op afspraak in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt beroep instellen?

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de datum van terinzagelegging beroep worden ingesteld door:

 • 1.

  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

 • 2.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

 • 3.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord‑Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikking over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U wilt nadere Informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met M. van der Meulen van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788347