Z-21-088554 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk gebied, Hoogspanningsmast 187”

Publicatiedatum:
donderdag 23 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-21-088554 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk gebied, Hoogspanningsmast 187”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad, gelet artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening, op 13 december 2021 het facetbestemmingsplan “Landelijk gebied, Hoogspanningsmast 187” heeft vastgesteld. Het plangebied ligt in het buitengebied van Mussel, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W nummer 923.

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding voor het bestemmingsplan is het aanpassen van een bestaande hoogspanningsmast door middel van opstijgpunten, alsmede het bestemmen van ondergrondse tracés voor kabels en leidingen. De aanpassingen aan deze mast maken onderdeel uit van een grotere ontwikkeling, namelijk: De bouw van een nieuw transformatorstation op het bedrijventerrein Zuid Groningen in de gemeente Westerwolde.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het facetbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 voor eenieder ter inzage. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2104-vs01)en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Ook kunt u het vastgestelde wijzigingsplan tijdens werkdagen inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.*

*Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het bestemmingsplan uitsluitend op afspraak te in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt beroep instellen?

Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd door een belanghebbende:

  • 1.

    1. die tijdig een zienswijze heeft ingediend, of;

  • 2.

    2. aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan heeft ingediend, of

  • 3.

    3. die bedenkingen heeft op de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U wilt een voorlopige voorziening indienen?

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). U kunt ook digitaal een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer K. Karssen (0599 631 631).