Z-20-076458 - Gemeente Stadskanaal : Ontwerpbestemmingsplan ‘Stadskanaal Noord, Semsstraat 26’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid Semsstraat 26 te Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 23 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-20-076458 - Gemeente Stadskanaal : Ontwerpbestemmingsplan ‘Stadskanaal Noord, Semsstraat 26’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid Semsstraat 26 te Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Stadskanaal Noord, Semsstraat 26’ (NL.IMRO.0037.BP2004-on01) inclusief alle bijlagen gedurende een termijn van 6 weken ter inzage ligt.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken tevens bekend dat zij voornemens zijn ten behoeve van het bestemmingsplan “Stadskanaal Noord, Semsstraat 26”, op grond van artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder, vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 56 dB op de gevel vast te stellen.

Wat is de aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan?

De directe aanleiding van bestemmingsplan “Stadskanaal Noord, Semsstraat 26” is het mogelijk maken van een transformatie waarbij alle bebouwing wordt gesloopt en op een passende manier invulling wordt gegeven aan het daarmee ontstane gat in het bebouwingslint langs de kanaalzijde van de Semsstraat.

Wat is de aanleiding van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid?

De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluidsbelasting toestaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. In dit geval veroorzaakt het wegverkeer op de Semsstraat te veel geluid voor de nieuwe woning. Hiervoor heeft een college een ontwerpbesluit genomen.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen vanaf 23 december 2021 tot en met 3 februari 2022 voor eenieder ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2004-on01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde op werkdagen inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.*

* Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerp facetbestemmingsplan, in het gemeentehuis, uitsluitend op afspraak te in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt reageren?

Ontwerpbestemmingsplan:

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken kun u tot en met 3 februari 2022 uw zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Stadskanaal. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631). Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid:

Ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde kunt u tot en met 3 februari 2022 uw zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer K. Karssen (0599 631 631).