Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 1 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 (Z-21-092585/D/21/226290)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het feit dat het stichting Present Zuidoost-Groningen voorziet in een brede maatschappelijke behoefte door aan armlastige en zorgbehoevende inwoners praktische en sociale hulp te bieden door middel van vrijwilligersprojecten.

 

gelet op de wens om deze activiteiten structureel in hogere mate te ondersteunen, dat wil zeggen stichting Present Zuidoost-Groningen hiervoor structureel te subsidiëren;

 

mede gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om bijlage 1 in de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 te moeten wijzigen;

 

b e s l u i t :

 

de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 als volgt te wijzigen:

 

 

Artikel 1 Toevoeging onderdeel h aan artikel 3.1, lid 2

Onder artikel 3.1, lid 2, onderdeel g wordt onderdeel h als volgt toegevoegd:

h. bieden van sociale en praktische hulp door middel van vrijwilligersprojecten aan armlastige en zorgbehoevende inwoners.

 

Artikel 2 Wijziging artikel 3.1, lid 4

Artikel 3.1, lid 4 wordt als volgt gewijzigd:

De subsidie wordt verstrekt aan het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, de Stichting Leergeld, Veur Noppes, de Voedselbank, Amateur Tuinders Vereniging "Het Page-Dal", de Stichting Urgente Noden Groningen en de stichting Present Zuidoost-Groningen.

 

Artikel 3 Toevoeging subsidie en subsidiebedrag "Stichting Present Zuidoost-Groningen" in bijlage 1

In bijlage 1 wordt onder Humanitas Thuisadministratie de ondergenoemde rij ingevoegd.

 

Stichting Present Zuidoost-Groningen

€ 5.000,00

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester