Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
donderdag 25 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 – mandaat 30 tabel Maatschappelijke Zaken (Z-21-093314/D/21/228410)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal

 

Overwegende dat het in bijzondere situaties wenselijk is tijdig noodzakelijke Wmo-ondersteuning te kunnen inzetten die niet via de Ommelander Samenwerking gecontracteerd is en waarvoor geen Persoonsgebonden Budget mogelijk is;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Manager Maatschappelijke Zaken te mandateren en submandaat te verlenen aan de teamleider Wmo om te beslissen over de inzet en de opdrachtverlening ter uitvoering van individuele niet-gecontracteerde Wmo-ondersteuning;

 

B e s l u i t e n :

 

Het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 als volgt te wijzigen.

 

 

 

Artikel I

Onderdeel Afdeling Maatschappelijke Zaken (MZ), regel dertig, kolom bijzondere bepalingen wordt gewijzigd zodat deze komt te luiden: ‘Voor de zgn. niet-gecontracteerde Wmo-ondersteuning geldt dat slechts de manager MZ en de Teamleider Wmo mogen beslissen over de inzet en de opdrachtverlening ter uitvoering van de ondersteuning, tot een maximum van € 35.000,-, per 12 maanden, per individuele casus’.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 november 2021.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester