Subsidieregeling Terugdringen gevolgen COVID-19 voor jong en oud gemeente Stadskanaal 2021 – 2022

Publicatiedatum:
woensdag 24 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Subsidieregeling Terugdringen gevolgen COVID-19 voor jong en oud gemeente Stadskanaal 2021 – 2022

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

Overwegende dat in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 de wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

 

Overwegende dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 bevoegd zijn nadere regels vast te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie wordt beschreven;

 

Overwegende dat de COVID-19 pandemie van grote invloed is op het leven van jongeren en ouderen;

 

Overwegende dat het wenselijk is om ten minste maar niet exclusief jongeren en ouderen te ondersteunen bij het terugdringen van de negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie;

 

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

B e s l u i t e n :

 

de ‘Subsidieregeling Terugdringen gevolgen COVID-19 voor jong en oud gemeente Stadskanaal 2021 – 2022’ vast te stellen.

 

 

Artikel 1 – begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: het verzoek dat de aanvrager indient, en dat ziet op één of meerdere activiteiten.

 • b.

  Aanvrager: organisatie die op grond van deze regeling een activiteit of meerdere activiteiten wenst te organiseren, zijnde een rechtspersoon, niet zijnde een natuurlijk persoon.

 • c.

  Negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie: allerlei sociale problematiek die ontstaat of verergert door de COVID-19 pandemie. Hieronder wordt onder andere mentale problematiek, eenzaamheid, sociaal isolement, beperkingen in bewegingsvrijheid, afname van leefbaarheid, verslechtering van gezondheid en/of leefstijl en doelloosheid bedoeld.

 • d.

  Jongeren: personen in de leeftijd van 0 tot en met 27 jaar.

 • e.

  Ouderen: personen in de leeftijd van 65 jaar en ouder.

 • f.

  Subsidieplafond: het door het college van burgemeester en wethouders voor een bepaald tijdvak vastgestelde hoogst beschikbare bedrag voor de verstrekking van subsidies.

 

Artikel 2 – Doel van de regeling

Het mogelijk maken van activiteiten en evenementen die het beperken en/of voorkomen van negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie ten doel hebben.

 

Artikel 3 – Termijnen

 • a.

  Aanvragers kunnen hun aanvraag indienen vanaf het moment van publicatie van deze regeling tot en met 1 maart 2022.

 • b.

  Burgemeester en wethouders besluiten binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag inzake de aanvraag.

 • c.

  De te subsidiëren activiteiten dienen uiterlijk op 1 juli 2022 plaats te vinden.

 • d.

  Burgemeester en wethouders kunnen de aanvraagtermijn, zoals beschreven onder a, en de startdatum van de te subsidiëren activiteiten, zoals beschreven onder b, verlengen als dat in verband met het voortduren van de COVID-19 pandemie noodzakelijk wordt geacht.

 

Artikel 4 – Activiteit

 • a.

  De activiteit richt zich op het indammen, voorkomen of terugdringen van negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie.

 • b.

  De activiteit richt zich ten minste maar niet noodzakelijkerwijs exclusief op de doelgroep jongeren of ouderen.

 • c.

  De activiteit vindt plaats in de gemeente Stadskanaal.

 • d.

  De activiteit is zonder betaling door bezoekers toegankelijk.

 • e.

  Per organisatie kan voor meerdere activiteiten subsidie worden aangevraagd.

 

Artikel 5 – Verdeelcriteria en hoogte van subsidie(plafond)

 • a.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • b.

  Per activiteit is in totaal maximaal € 5.000,- subsidie beschikbaar.

 • c.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 100.000,-.

 • d.

  De subsidie wordt bij verlening op voorschot aan de aanvrager ter beschikking gesteld. Van bevoorschotting is geen sprake in het geval van verstrekking conform artikel 7a van deze regeling.

 

Artikel 6 – Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd gericht is op het behalen van geldelijke winst.

 • b.

  Niet is aangetoond dat het verkrijgen van subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteit.

 • c.

  De aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling.

 

Artikel 7 – Verlening en vaststelling van subsidie

 • a.

  Subsidies tot en met € 5.000,- worden door burgemeester en wethouders direct verleend en vastgesteld.

 • b.

  Indien uit de aanvraag tot vaststelling niet of in onvoldoende mate blijkt dat de activiteit conform de in deze regeling beschreven voorwaarden heeft plaatsgevonden, kan de subsidie lager worden vastgesteld en kan tot terugvordering van reeds beschikte en bevoorschotte middelen worden overgegaan.

 

Artikel 8 – Slotbepalingen

 • a.

  In voorkomende gevallen waarin deze Subsidieregeling niet voorziet, en die zouden leiden tot onbillijkheden van bijzondere aard, beslist het college.

 • b.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt.

 • c.

  Deze regeling vervalt op 1 juli 2022.

 • d.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Terugdringen gevolgen COVID-19 voor jong en oud gemeente Stadskanaal 2021 – 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 november 2021.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester