Beleidsregels terug- en invordering socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013

Publicatiedatum:
donderdag 28 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Beleidsregels terug- en invordering sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2013 (Z-20-078624/D/21/216948)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op de Beleidsregels terug- en invordering socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende wijziging van de Beleidsregels terug- en invordering socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013:

 

 

 

Artikel 1 Wijziging Beleidsregels terug- en invordering socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013

Het besluit Beleidsregels terug- en invordering socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

A. Artikel 12 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

‘Indien belanghebbende een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ, bedraagt bij niet-verwijtbare vorderingen de aflossingsverplichting 5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en de maximale toeslag, dan wel de van toepassing zijnde grondslag als bedoeld in artikel 5, derde lid, en volgende van de IOAW en IOAZ, per maand, inclusief vakantietoeslag, maar niet meer dan het bedrag dat ingevolge het bepaalde in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor beslag in aanmerking zou komen.’

 

B. Artikel 12 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:

‘Indien de terugvordering ziet op een verwijtbare vordering of fraudevordering wordt het in het eerste lid genoemde percentage niet verhoogd.’

 

C. Artikel 13 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

‘Indien tijdens het nemen van een terugvorderingsbesluit een ander inkomen wordt ontvangen dan een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ, wordt de hoogte van de maandelijkse aflossingscapaciteit vastgesteld op 5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan wel de van toepassing zijnde grondslag als bedoeld in artikel 5, derde lid, en volgende van de IOAW en IOAZ, per maand, inclusief vakantietoeslag, vermeerderd met 35% van het bedrag waarmee het inkomen inclusief vakantiegeld meer bedraagt dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld, dan wel IOAW- of IOAZ -grondslag, inclusief vakantiegeld, maar niet meer dan het bedrag dat ingevolge het bepaalde in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor beslag in aanmerking zou komen.

 

D. Artikel 13 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:

‘Indien de terugvordering ziet op een verwijtbare of fraudevordering worden de in het eerst lid genoemde percentages van 5 en 35 vastgesteld op 5 en 50.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester