Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Publicatiedatum:
donderdag 30 september 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

 

(Z-20-065560/D/21/224292)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 2, aanhef en onderdelen c en h, Ambtenarenwet 2017;

gelet op artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 

mede gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ;

 

b e s l u i t e n :

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b (heffingsambtenaar) van de Gemeentewet:

 

mevrouw M. van Haeren, manager afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester