Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
dinsdag 28 september 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Mandatering functionarissen crisisorganisatie bevolkingszorg (Veiligheidsregio Groningen) / Wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 (Z-21-085449/ D/21/215824)

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Stadskanaal;

 

Ieder voor zover hun bevoegdheid strekkende;

 

gelet op de wens om de alarmering en opschaling van het regionale team bevolkingszorg en de uitvoering van de daarbij behorende taken en verrichting van noodzakelijke uitgaven te effectueren, te bespoedigen en efficiënter te laten verlopen;

 

gelet op de artikelen artikel 160 lid 1, onder e en artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet, artikel 60 van Boek 3 het Burgerlijk Wetboek en Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten:

 

tot het navolgende.

 

 

 

Artikel 1 Verlenen mandaat, volmacht en machtiging / wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

  • 1.

    Aan de in het onderstaande schema genoemde functionaris(sen) wordt mandaat, volmacht en /of machtiging verleend om in naam en onder verantwoordelijkheid van het bevoegde bestuursorgaan bevoegdheden uit te oefenen en/of privaatrechtelijke handelingen te verrichten in het geval van spoedeisend belang ter uitvoering van de Risico- en Crisisbeheersing.

  • 2.

    Het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 te wijzigen door de tabel van de Veiligheidsregio Groningen als volgt aan te passen.

 

nummer

Omschrijving onderwerp

mandaatgever

Van mandaatgever aan functionaris

Bijzondere bepalingen

ma

M

V

2

Alarmeren en opschalen van (onderdelen van) het regionale team Bevolkingszorg conform gemeentelijke opschalingsprocedure

BW/Burg

Dienstdoende functionaris binnen functiestructuur bevolkingszorg

 

ma

M

 

3

Uitvoeren taken Regionale Crisisplan en processen bevolkingszorg, na alarmering en zonder separate opdracht of instructie

BW/Burg

Dienstdoende functionaris binnen functiestructuur bevolkingszorg

 

ma

M

 

4

Nemen besluit tot het doen van een uitgave tot een bedrag van

€ 5.000,00 per incident en het verrichten van rechtshandelingen ter zake te verrichten in het geval van spoedeisend belang ten behoeve van het wegnemen van dreiging en gevaar en schadebeperking (GRIP 1).

 

BW/Burg

Officier van Dienst bevolkingszorg

Geen voorafgaande overleg met de gemeente-

secretaris noodzakelijk.

Kopie van besluit naar BW

ma

 

V

5

Nemen besluit tot het doen van een uitgave tot een bedrag van

€ 10.000,00 per incident (met uitsluiting van mandaat 4) en het verrichten van rechtshandelingen ter zake te verrichten in het geval van spoedeisend belang ten behoeve van het wegnemen van dreiging en gevaar en schadebeperking (GRIP 2).

BW/Burg

Algemeen Commandant bevolkingszorg

Geen voorafgaande overleg met de gemeente-

secretaris noodzakelijk.

Kopie van besluit naar BW

ma

 

V

Artikel 2 Reikwijdte mandaat

Op het mandaat, de volmacht en de machtiging zijn geen beperkingen van toepassing

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2021”.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2021;

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester