Beleidsregels Activeringspremies Participatiewet Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
dinsdag 17 juli 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels

Beleidsregels Activeringspremies Participatiewet Stadskanaal 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de artikelen 10a lid6, 31 lid 2 sub j en r van de Participatiewet;

 

gelet op de artikelen 3.9 en 3.10 van de Re-integratieverordening Participatiewet Stadskanaal 2018;

 

gezien het advies van de Participatieraad;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende "Beleidsregels Activeringspremies Participatiewet Stadskanaal 2018".

 

 

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

  • b.

   wet: Participatiewet;

  • c.

   doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet;

  • d.

   belanghebbende: de persoon uit de doelgroep die gebruik maakt van een voorziening;

  • e.

   langdurig werkloze: een persoon uit de doelgroep heeft onmiddellijk voorafgaand aan het re-integratietraject ten minste 12 maanden een uitkering op grond van de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ en/of een uitkering van de Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen ontvangen of gedurende de genoemde periode gesubsidieerde arbeid verricht;

  • f.

   grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen één jaar;

  • g.

   korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen één jaar;

  • h.

   participatieladder: de indeling in trede van de participatieladder, zoals de gemeente Stadskanaal die gebruikt, waarbij een trede staat voor de afstand tot de arbeidsmarkt. Trede 1 is daarbij de grootste afstand en trede 6 de kortste afstand;

  • i.

   TDC: Training en Diagnose Centrum van de gemeente Stadskanaal.

  • j.

   additionele werkzaamheden: op de arbeidsinschakeling gerichte werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van het college in het kader van de Participatiewet worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

 

Artikel 2 Premie Sociale activering

 • 1.

  De belanghebbende die, behoort tot de doelgroep en die in het kader van een traject, sociale activiteiten verricht ontvangt een premie indien:

  • a.

   hij is ingedeeld in trede 2 van de participatieladder;

  • b.

   hij alle medewerking verleent aan het overeengekomen traject of aan anderszins met hem overeengekomen te verrichten activiteiten gericht op zijn activering;

  • c.

   de activiteiten gedurende tenminste 12 uren per week worden verricht;

  • d.

   de activiteiten gedurende tenminste één maand plaats hebben gevonden;

  • e.

   hij geen vergoeding ontvangt van de organisatie waarvoor het werk wordt verricht.

 • 2.

  De premie bedraagt € 25,00 per maand en wordt achteraf twee maal per jaar uitgekeerd.

 • 3.

  De persoon die in aanmerking komt voor de premie sociale activering krijgt ambtshalve twee maal per jaar (juni en november) een declaratieformulier toegestuurd en dient deze binnen twee maanden in te dienen.

 • 4.

  Op het declaratieformulier wordt de partij waar de persoon de sociale activiteiten voor verricht gevraagd te verklaren dat is voldaan aan het gestelde in lid 1 onderdelen c, d en e.

 

Artikel 3 Premie participatieplaats

 • 1.

  De persoon van 27 jaar of ouder, die onbeloonde additionele werkzaamheden verricht in het kader van een participatieplaats, ontvangt een premie indien naar oordeel van het college voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces, zoals is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 3.5 van de Re-integratieverordening Participatiewet Stadskanaal 2018.

 • 2.

  De premie bedraagt € 50,- per maand en wordt achteraf twee maal per jaar uitgekeerd.

 • 3.

  De persoon die in aanmerking komt voor de premie participatieplaats krijgt ambtshalve twee maal per jaar (juni en november) een declaratieformulier toegestuurd en dient deze binnen twee maanden in te dienen.

 • 4.

  Op het declaratieformulier wordt de partij waarbij de persoon de participatieplaats vervuld gevraagd te verklaren dat is voldaan aan het gestelde in lid 1.

 

Artikel 4 Premie deeltijdwerk

 • 1.

  Het college kent een gefaseerde uitstroompremie toe aan een langdurig werkloze die duurzaam uitstroomt naar algemeen geaccepteerde arbeid in deeltijd en de belanghebbende deswege recht heeft op lagere bijstandsverstrekking wegens levensonderhoud.

 • 2.

  De premie wordt toegekend als blijkt, naar het oordeel van het college, dat deeltijdwerk het maximaal haalbare is in de actuele situatie van de belanghebbende.

 • 3.

  De premie bedraagt maximaal € 600,00 als zes maanden gedeeltelijke uitstroom is gerealiseerd en wordt gefaseerd beschikbaar gesteld na de tweede maand van indiensttreding; € 200,00 na de tweede maand, € 200,00 na de vierde maand en € 200,00 na de zesde maand.

 • 4.

  De premie kan worden aangevraagd vanaf de derde maand na de indiensttreding.

 • 5.

  De premie deeltijdwerk wordt ook verstrekt als de belanghebbende in aanmerking komt voor de inkomstenvrijlating op grond van artikel 31 lid 2 onderdelen n, r of y van Participatiewet, artikel 8 leden 2 en 5 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 8 leden 3 en 9 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 • 6.

  De gecumuleerde premies en vrijlatingen bedragen niet meer dan het bedrag in artikel 31 lid 2 onderdeel J Participatiewet.

 • 7.

  De belanghebbende komt in aanmerking voor een premie deeltijdwerk, danwel een uitstroompremie, indien 36 maanden voorafgaand aan het tijdstip van werkaanvaarding niet eerder een premie deeltijdwerk is toegekend.

 

Artikel 5 Uitstroompremie

 • 1.

  Het college kent eenmalig een gefaseerde uitstroompremie toe aan een langdurig werkloze die duurzaam uitstroomt naar algemeen geaccepteerde arbeid en daardoor niet langer recht heeft op algemene bijstand.

 • 2.

  De premie bedraagt maximaal € 600,- als zes maanden uitstroom is gerealiseerd en wordt gefaseerd beschikbaar gesteld vanaf de tweede maand van indiensttreding; € 200,00 na de tweede maand, € 200,00 na de vierde maand en € 200,00 na deze zesde maand.

 • 3.

  De premie kan worden aangevraagd vanaf de derde maand na de indiensttreding.

 • 4.

  De belanghebbende komt in aanmerking voor een uitstroompremie, danwel een premie deeltijdwerk, indien 36 maanden voorafgaand aan het tijdstip van werkaanvaarding niet eerder een uitstroompremie is toegekend

 

Artikel 6 Premieplafond

 • 1.

  Er worden jaarlijks niet meer dan 100 premies Participatieplaats en 200 premies Sociale Activering toegekend.

 

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze beleidsregels in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt afwijken van deze beleidsregels.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorziet beslist het college.

 

 

Artikel 8 Citeertitel, inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels activeringspremies Participatiewet Stadskanaal 2018’.

 • 2.

  De beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2018

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer H.J. Hamster

secretaris locoburgemeester