Z-17015497 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk waarbij dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, Veenstraat 5 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 5 juli 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Vergunningen

Z-17015497 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk waarbij dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, Veenstraat 5 in Stadskanaal

Logo Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal besluit om de volgende vergunning te verlenen:

het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d van de Wabo, waarbij dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap op de volgende locatie: Veenstraat 5 te Stadskanaal.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit is door ons op 3 januari 2018 digitaal bekendgemaakt en hebben vanaf deze datum zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis in Stadskanaal.

Binnen de gestelde termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.

Bekendmaking

Van dit besluit wordt kennis gegeven op de gemeentelijke website, www.overheid.nl en in de Staatscourant en daarnaast wordt dit besluit met bijbehorende stukken ter inzage gelegd in het gemeentehuis in Stadskanaal.

Beroep

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

a. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht;

b. belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen).

U kunt het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerkers van de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer: (0599) 631 631.