Z-19-059686 - Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de inrichting met een mestbassin, Alteveersterweg 24 (inclusief perceel gelegen tegenover nr. 24) en 27 in ALTEVEER

Publicatiedatum:
woensdag 21 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-19-059686 - Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de inrichting met een mestbassin, Alteveersterweg 24 (inclusief perceel gelegen tegenover nr. 24) en 27 in ALTEVEER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op 8 juli 2021 op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend en te hebben verzonden aan de aanvrager, voor:

 • -

  Alteveersterweg 24 (inclusief perceel gelegen tegenover nr. 24) en 27, 9661 TB ALTEVEER, het uitbreiden van de inrichting met een mestbassin.

De vergunning heeft betrekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteiten:

 • 1.

  het oprichten en in werking hebben van een inrichting (milieu);

 • 2.

  het bouwen van een bouwwerk.

Wat is de aanleiding?

De uitbreiding heeft betrekking op het bouwen van een mestbassin bij een bestaand akkerbouwbedrijf, waardoor de inrichting onder de vergunningplicht valt

Tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage lag, zijn geen zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit wijkt dan ook niet af van het ontwerpbesluit.

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 22 juli 2021 tot en met 1 september 2021 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis in Stadskanaal.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt beroep instellen?

Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • 1.

  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;

 • 2.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • 3.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en tenminste bevatten.

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuurs­recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).

U wilt meer informatie?

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, via telefoonnummer (0599) 631 631.