Z-21-087774 Gemeente Stadskanaal – Ontwerpwijzigingsplan “Landelijk gebied, Ter Maars 2”

Publicatiedatum:
woensdag 21 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-21-087774 Gemeente Stadskanaal – Ontwerpwijzigingsplan “Landelijk gebied, Ter Maars 2”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij voornemens is, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening een wijzigingsplan vast te stellen en dat het ontwerpwijzigingsplan “Landelijk gebied, Ter Maars 2” gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied omvat het perceel kadastraal bekend Onstwedde, sectie S, perceelnummer 1154, plaatselijk bekend Ter Maars 2 te Onstwedde.

Wat is de aanleiding?

Directe aanleiding voor dit plan is dat de huidige eigenaar, de initiatiefnemer, voornemens is het perceel en de bijbehorende bebouwing alleen te gebruiken ten dienste van de woonfunctie. Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Stadskanaal (vastgesteld d.d. 23 maart 2009). In dit bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen om met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de bestemming te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Dit wijzigingsplan is opgesteld om in deze wijziging te voorzien.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpwijzigingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 juli 2021 tot en met 1 september 2021 voor eenieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.WZ2107-on01) en op www.stadskanaal.nl/Bekendmakingen.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerpwijzigingsplan uitsluitend op afspraak te in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 1 september 2021 uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631). 

Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).

U wilt meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen contact opgenomen worden met de heer H. van der Zee, telefoonnummer: (0599) 631 631.