Z-20-077606 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het realiseren van een theeschenkerij, woning en bed & breakfast in een bestaande watertoren (rijksmonument), Ceresstraat 1 in STADSKANAAL

Publicatiedatum:
woensdag 30 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-20-077606 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het realiseren van een theeschenkerij, woning en bed & breakfast in een bestaande watertoren (rijksmonument), Ceresstraat 1 in STADSKANAAL

Z-20-077606 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het realiseren van een theeschenkerij, woning en bed & breakfast in een bestaande watertoren (rijksmonument) , Ceresstraat 1 in STADSKANAAL

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor:

 • -

  Ceresstraat 1, 9502 AESTADSKANAAL, het realiseren van een theeschenkerij, woning en bed & breakfast in een bestaande watertoren (rijksmonument).

Voor de activiteiten:

 • 1.

  Het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, onder a Wabo);

 • 2.

  Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, onder c Wabo);

 • 3.

  Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument (art. 2.1, lid 1, onder f Wabo).

Bij deze omgevingsvergunning hoort een besluit tot vaststellen van hogere grenswaarde geluid vanwege wegverkeerslawaai 55 dB en vanwege industrielawaai 55 dB(A) op de gevel van de watertoren.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerpbesluit uitsluitend op afspraak te in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden

U wilt reageren?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

U wilt beroep instellen?

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U wilt meer informatie?

Voor meerinformatie kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, via telefoonnummer (0599 631 631).