Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021

Publicatiedatum:
maandag 28 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021 (Z-21-082070 /D/21/215674)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende wijziging van de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021:

 

 

 

Artikel 1 Wijziging Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021:

Het besluit Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

A. Artikel 1 lid 2 onderdeel c komt te luiden:

‘ c. inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval van het inkomen van het huishouden als gevolg van de coronacrisis. Hierbij geldt dat het inkomen van het huishouden in januari 2021 lager moet zijn dan het inkomen van het huishouden in januari 2020.’

 

B. Artikel 5 lid 4 wordt gewijzigd en lid 5 wordt toegevoegd en komen te luiden:

Artikel 5 Aanvraag

‘ 4. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 november 2021.

5. Een aanvraag tegemoetkoming TONK die is ingediend voorafgaand aan de wijziging van deze beleidsregels wordt opnieuw beoordeeld aan de hand van de gewijzigde beleidsregels.’

 

C. Artikel 6 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 6 Duur

‘ De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.’

 

D. Artikel 7 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 7 Maximale hoogte tegemoetkoming

‘De tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten. De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 4.500,00 per huishouden.’

 

E. Artikel 10 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 10 draagkrachtberekening TONK

‘ 2. De draagkracht(ruimte) als bedoeld in het eerste lid, bedraagt 100% van het in aanmerking te nemen inkomen van de maand januari in 2021 boven 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.’

 

F. Artikel 13 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 13 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

‘ 2. De beleidsregels vervallen op 1 november 2021.’

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 juni 2021

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester