Subsidieregeling Verduurzaming particuliere woning Musselkanaal 2021

Publicatiedatum:
dinsdag 8 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenSubsidieregeling Verduurzaming particuliere woning Musselkanaal 2021

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

besluiten:

 

vast te stellen de Subsidieregeling Verduurzaming particuliere woning Musselkanaal 2021.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  de regeling: de subsidieregeling Verduurzaming particuliere woning Musselkanaal 2021;

 • b.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en criteria;

 • c.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • d.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie ingevolge de subsidieregeling Verduurzaming particuliere woning Musselkanaal 2021;

 • e.

  aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • f.

  bestaande bouw: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner.

 

Artikel 1.2 Doelstelling subsidieregeling

Voortvloeiend uit het programma Levendig Musselkanaal (onderdeel verduurzaming particuliere woningen): het stimuleren van kleine maatregelen, zoals benoemd in de bijlage 1 die het energiegebruik in particuliere woningen helpen verlagen. Daarnaast dient de subsidieregeling bewustwording over energiebesparing te stimuleren bij huiseigenaren (goed voorbeeld doet volgen).

 

Artikel 1.3 Reikwijdte subsidieregeling

 • a.

  Deze regeling is van toepassing op de plaats Musselkanaal.

 • b.

  Deze regeling is van toepassing op bewoner en eigenaar van een bestaande woning.

 • c.

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 is van toepassing, tenzij wordt vermeld dat daarvan wordt afgeweken.

 

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

 • a.

  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in deze regeling (bijlage 1).

 • b.

  Activiteiten dienen bij te dragen aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen.

 • c.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten (incl. Btw) in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten.

 • d.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen: oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien".

 

Artikel 1.5 Voorschotten

In afwijking op artikel 10 lid a de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 wordt geen voorschot verstrekt.

 

Artikel 1.6 Procedure bepalingen

 • a.

  Het college kan in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de in deze regeling opgenomen bepalingen met betrekking tot de aanvraagtermijnen.

 • b.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend één dag na inwerkingtreding van deze regeling.

 • c.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier.

 • d.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.

 • e.

  De subsidieregeling is geldig tot 1 januari 2022. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2022 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2022 worden niet in behandeling genomen..

 • f.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van twee weken te completeren.

 • g.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 

Artikel 2 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

  Het subsidieplafond voor 2021 is vastgesteld op € 80.000.

 • b.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend bedraagt de subsidie per maatregel maximaal 40% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening(en), tot een maximum van € 5.000 per adres.

 • c.

  Na het vaststelling van de gevraagde subsidie kan tot uiterlijk 30-06-2022 het toegewezen subsidiebedrag worden gedeclareerd.

 

Artikel 3 Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • b.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij woningen op het grondgebied van de plaats Musselkanaal.

 • c.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren die een aanvraag hebben ingediend voor een door henzelf bewoonde woning in de plaats Musselkanaal.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen óf energiescan/infraroodwarmtebeeld is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn/worden toegepast en betaald binnen de criteria van de regeling.

 

Artikel 4 Subsidieverlening

 • a.

  Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 10 werkdagen na datum van binnenkomst van het compleet ingevulde aanvraagformulier. Deze termijn kan één maal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met 10 werkdagen worden verlengd.

 • b.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • c.

  Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar zou worden overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen bepalend voor toekenning, waarbij de eerst ingediende aanvragen voorrang krijgen op de later ingediende aanvragen.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

De aangevraagde subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  Indien met het plaatsen c.q. treffen van de voorziening, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b.

  Indien niet voldaan wordt aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 3.

 • c.

  Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond van €80.000 zou worden overschreden.

 

Artikel 6 Subsidievaststelling

 • a.

  Het college beslist en stelt het subsidiebedrag vast binnen 10 werkdagen na het indienen van het daartoe bestemde compleet ingevulde declaratieformulier.

 • b.

  Het bedrag van subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat als maximum is opgenomen in deze subsidieregeling, te weten € 5.000.

 

Artikel 7 Duurzame Energielijst

Het college kan de Duurzame Energielijst (bijlage 1) uitbreiden of inkorten. Het inkorten van de Duurzame Energielijst wordt niet toegepast op de reeds ontvangen aanvragen.

 

Hoofdstuk 2 Overige bepalingen

Artikel 8.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van dit besluit indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 8.2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als " Subsidieregeling Verduurzaming particuliere woning Musselkanaal 2021”.

 

Artikel 8.3 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treed in werking één dag na de bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 01-06-2021.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester

Bijlage 1 Duurzame Energielijst

1. Dakisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

2. Vloerisolatie (Rc ≥ 3,0 m2 K/W)

3. Spouwmuurisolatie (Rc ≥ 1,3 m2 K/W)

4. Paneelisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

5. Isolatie massieve muur (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

6. Bodemisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

7. HR++-glas (Uglas ≤ 1,2 W/ m2)

8. Raamkozijn indien van toepassing of bij het plaatsen van triple glas.