Subsidieregeling ondersteuning COVID-19 maatregelen aan culturele organisaties Stadskanaal 2020 en 2021

Publicatiedatum:
vrijdag 2 april 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenSubsidieregeling ondersteuning COVID-19 maatregelen aan culturele organisaties Stadskanaal 2020 en 2021

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

overwegende dat in de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018’ de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

 

overwegende dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 bevoegd zijn nadere regels vast te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie worden beschreven;

 

overwegende dat de COVID-19 pandemie van grote invloed is op het culturele leven en organisaties zwaar getroffen worden door de COVID-19 pandemie;

 

overwegende dat de gemeente Stadskanaal op basis van maatwerk de culturele organisaties ondersteunt, die in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van de COVID-19 pandemie;

 

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening 2018 gemeente Stadskanaal;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de navolgende: Subsidieregeling ondersteuning COVID-19 maatregelen aan culturele organisaties Stadskanaal 2020 en 2021.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvragers: door de gemeente Stadskanaal gesubsidieerde culturele organisaties, gevestigd in gemeente Stadskanaal en/of activiteit(en) die plaatsvinden in de gemeente Stadskanaal. Onder organisaties worden in ieder geval verstaan: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals;

 • b.

  overheidsmaatregelen: alle maatregelen die door het Rijk en de Veiligheidsregio omwille van de veiligheid zijn gesteld, die zijn gericht op bestrijding van COVID-19;

 • c.

  inkomstenderving: de inkomsten die aanvragers als gevolg van overheidsmaatregelen rondom COVID-19 missen;

 • d.

  kosten: de kosten die aanvragers gemaakt hebben voor het nemen van maatregelen die in verband met COVID-19 noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten. Hieronder wordt in ieder geval begrepen:

  • 1.

   het verstrekken van desinfecterende middelen, extra huur- en schoonmaak;

  • 2.

   extra inzet personeel en vrijwilligers

  • 3.

   het plaatsen van kuchschermen, waarschuwingsborden en aanwijzingen.

 • e.

  schade: de inkomstenderving vermeerderd met de kosten.

 • f.

  voorliggende voorziening: een andere regeling of wijze waarop in verband met dezelfde kosten als volgens deze regeling aanspraak kan worden gemaakt.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

De subsidie moet gezien worden als een aanvulling op de noodmaatregelen die door Rijk en Provincie naar aanleiding van de COVID-19 crisis zijn gefaciliteerd. Voordat een subsidie kan worden verleend, dient de aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep hebben gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk te hebben gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

 

Artikel 3 Doel van de regeling/activiteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig subsidie verlenen aan aanvragers als tegemoetkoming aan de schade die culturele organisaties lijden als gevolg van de Covid-19 maatregelen die zijn ingesteld door de Rijksoverheid in de periode 15 maart 2020 tot 1 oktober 2021.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen deze periode verlengen indien zij dit noodzakelijk achten in verband met het voortduren van de maatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie.

 

Artikel 4 Aanvraag compensatie 2020

In afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 dient de aanvraag die betrekking heeft op schade ten gevolge van Covid-19 in het jaar 2020 uiterlijk 15 mei 2021 te worden ingediend met een voor deze regeling vastgesteld aanvraagformulier en onder overleggen van de gevraagde bewijsstukken uit artikel 6, derde en vierde lid van deze regeling. Aanvragen die na 15 mei 2021 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 5 Aanvraag compensatie 2021

In afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 dient de aanvraag die betrekking heeft op schade ten gevolge van Covid-19 in het jaar 2021 uiterlijk 15 mei 2021 te worden ingediend met een voor deze regeling vastgesteld aanvraagformulier en onder overleggen van de gevraagde bewijsstukken uit artikel 6, derde en vierde lid van deze regeling. Aanvragen die na 15 mei 2021 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 6 Voorwaarden

 • 1.

  Het voortbestaan van de organisatie wordt bedreigd wanneer er geen financiële compensatie plaatsvindt.

 • 2.

  De schade is aantoonbaar COVID-19 gerelateerd.

 • 3.

  De schade is ontstaan in de periode van 15 maart 2020 tot 1 oktober 2021.

 • 4.

  De aanvrager toont de invloed van de Covid-19 maatregelen aan met een zo volledig mogelijk financieel overzicht van 2019, 2020 en 2021, zoals in ieder geval:

  • a.

   uitgave en inkomsten zonder de Covid-19 maatregelen;

  • b.

   inkomstenderving als gevolg van de Covid-19 maatregelen;

  • c.

   overzicht van al ontvangen steunmaatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie. De organisatie heeft, waar mogelijk, gebruik gemaakt van de landelijke en provinciale COVID-19 regelingen, zoals: de NOW, TVL, TOZO, TOGS, of andere gelijkwaardige voorliggende voorzieningen etc. en trekt deze (geschatte) middelen af van de schade.

  • d.

   overzicht van getroffen maatregelen door de aanvrager om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen;

 • 5.

  De aanvrager compenseert de schade voor minimaal 25% door middel van de inzet het eigen vermogen, inclusief de reserves;

 • 6.

  Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het “Aanvraagformulier subsidieregeling ondersteuning COVID-19 maatregelen aan culturele organisaties Stadskanaal 2020 en 2021”.

 

Artikel 7 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan na 15 maart 2020 en na 1 juli 2021, met uitzondering van de kosten genoemd in artikel 1, lid d;

 • b.

  kosten die gecompenseerd kunnen worden vanuit een andere regeling;

 • c.

  kosten die geen verband houden met de financiële problematiek die is ontstaan door de COVID-19 pandemie.

 

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Burgemeester en wethouders hebben voor het jaar 2020 een subsidieplafond van € 213.000,00 vastgesteld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders hebben voor het jaar 2021 een subsidieplafond van € 261,000,00 vastgesteld.

 

Artikel 9 Verdeelcriteria

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  De subsidie wordt naar rato verdeeld als het subsidieplafond wordt bereikt.

 

Artikel 10 Hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

 • 1.

  De aanvragen worden geïnventariseerd en getoetst aan de voorwaarden genoemd in artikel 6 van deze regeling.

 • 2.

  De subsidie is per aanvrager maximaal 100% van de schade tot een maximum van € 100.000,00.

 • 3.

  De subsidie wordt in zijn geheel als 100% als een voorschot uitgekeerd, tenzij burgemeester en wethouders de subsidie gelijktijdig met de verlening vaststellen.

 

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit of de activiteiten waarvoor de maatregelen noodzakelijk zijn geheel of deels gericht op het behalen van winst;

 • b.

  de continuïteit van de activiteiten van de aanvrager volgens burgemeester en wethouders onvoldoende is gewaarborgd, en de subsidie volgens het college onvoldoende helpt om de aanvrager te laten voortbestaan.

 • c.

  de schade minder dan € 250,00 bedraagt;

 • d.

  de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.

 

Artikel 12 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen, op grond van artikel 8, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, uiterlijk 1 oktober 2021 van de aanvraag.

 • 2.

  Voor het verstrijken van deze termijn kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn eenmalig verdagen met 8 weken.

 

Artikel 13 Subsidievaststelling

 • 1.

  Subsidies tot en met € 5.000 worden door burgemeester en wethouders direct verleend en vastgesteld. Controle van de besteding van de subsidie vindt steekproefsgewijs plaats. Achteraf kan aanvrager worden verzocht informatie te verstrekken over de besteding van de subsidie.

 • 2.

  Bij subsidies van meer dan € 5.000 dient de aanvrager voor het subsidiejaar 2020, in afwijking met artikelen 16 en 17 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, uiterlijk 1 oktober 2021, een aanvraag tot vaststelling in. Uit de aanvraag dient te blijken dat de subsidie is besteed overeenkomstig de in deze regeling gestelde voorwaarden en eisen.

 • 3.

  Bij subsidies van meer dan € 5.000,00 dient de aanvrager voor het subsidiejaar 2021 uiterlijk op 1 juni 2022, een aanvraag tot vaststelling in. Uit de aanvraag dient te blijken dat de subsidie is besteed overeenkomstig de in deze regeling gestelde voorwaarden en eisen.

 • 4.

  Indien uit de aanvraag niet voldoende duidelijk wordt dat de middelen zijn besteed overeenkomstig de in deze regeling gestelde voorwaarden en eisen, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

Van een of meerdere artikelen of artikelleden van deze regeling kan worden afgeweken als dit voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling ondersteuning COVID-19 maatregelen aan culturele organisaties Stadskanaal 2020 - 2021.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en vervalt van rechtswege op de datum waarop geen belemmerende maatregelen vanuit COVID-19 meer van kracht zijn.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal op 30 maart 2021.

de heer G.J. van der Zanden, de heer K. Sloots,

secretaris burgemeester