Z-21-081883 - Gemeente Stadskanaal – besluit: vaststelling hogere grenswaarde geluid vanwege wegverkeerslawaai: 56 dB op de voorgevel, Schoolstraat 58A in MUSSELKANAAL

Publicatiedatum:
woensdag 31 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Vergunningen



Z-21-081883 - Gemeente Stadskanaal – besluit: vaststelling hogere grenswaarde geluid vanwege wegverkeerslawaai: 56 dB op de voorgevel, Schoolstraat 58A in MUSSELKANAAL

Logo Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij op 23 maart 2021, ten behoeve van een omgevingsvergunning, op grond van artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde hebben vastgesteld voor:

  • -

    Schoolstraat 58A, 9581 GCMUSSELKANAAL, vanwege wegverkeerslawaai: 56 dB op de voorgevel.

Dit besluit maakt deel uit van de op 23 maart 2021 verleende omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 31 maart 2021 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

Waar kunt u het besluit hogere grenswaarde inzien?

Het besluit vaststelling hogere grenswaarde met de bijhorende stukken liggen vanaf 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen en de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer K. Karssen (0599 631 631).