Z-17- 036414 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17” in Mussel

Publicatiedatum:
woensdag 20 januari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenZ-17- 036414 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17” in Mussel

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad, gelet op artikel 3.8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, op 14 december 2020 het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17” heeft vastgesteld.

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding voor het bestemmingsplan is het initiatief van het agrarische bedrijf aan de Ondersteveenweg 15 en 17 te Mussel om een uitbreiding van de bestaande stallen en een bedrijfswoning mogelijk te maken. Het aantal dieren zal niet toenemen, deze uitbreiding is in het kader van dierenwelzijn zodat er per dier meer ruimte is. Met de uitbreiding zal de aanvrager nieuwe luchtwassers/luchtfilters installeren waardoor de geur zal afnemen.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 januari 2021 tot en met 3 maart 2021 voor een ieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het bestemmingsplan in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP1709-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen (Ruimte en Infrastructuur | Organisatie en beleid).

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, zijn het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken bij de publieksbalie van het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden

U wilt beroep instellen?

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • 1.

    die tijdig een zienswijze heeft ingediend, of;

  • 2.

    aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, of

  • 3.

    die bedenkingen heeft op de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer H. van der Zee (0599 631 631).