Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Stadskanaal 2021

Publicatiedatum:
maandag 28 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening bedrijveninvesteringszone Centrum Stadskanaal 2021

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020, nr. Z-20-075587/D/20/190561;

 

gelet op artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde lid van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 

gezien de uitvoeringsovereenkomst gesloten met de Stichting BIZ Centrum Stadskanaal;

 

vast te stellen de Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Stadskanaal 2021.

 

b e s l u i t :

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • Bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart;

 • College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • Uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente en Stichting BIZ Centrum Stadskanaal gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;

 • Wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

 

HOOFDSTUK II BELASTINGBEPALINGEN

 

 

Artikel 2 Belastbaar feit en aard van de belasting

 • 1.

  Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 • 2.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

 

Artikel 3 Belastingobject

Het belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken.

 

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per belastingobject.

 

Artikel 6 Vrijstellingen

De BIZ-bijdrage wordt niet geheven van:

 • a.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de gemeente;

 • b.

  belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen.

 

Artikel 7 Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt per belastingobject € 475,00.

 

Artikel 8 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 10 Looptijd belastingheffing

De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks geheven.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

 

HOOFDSTUK III SUBSIDIEBEPALINGEN

 

 

Artikel 12 Aanwijzing stichting

De Stichting BIZ Centrum Stadskanaal wordt aangewezen als de stichting als bedoeld in artikel 7 van de wet.

 

Artikel 13 Buiten toepassing algemene subsidieverordening

Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stadskanaal niet van toepassing.

 

Artikel 14 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen stichting.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen.

 • 3.

  Voor zover dit niet is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger.

 

Artikel 15 Melding van relevante wijzigingen

 • 1.

  De stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie.

 • 2.

  De stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een wijziging van de statuten, dan wel van verandering of beëindiging van activiteiten.

 

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 16 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

De "Verordening BI-zone Stadskanaal centrum 2016", vastgesteld op 26 oktober 2015, wordt ingetrokken op de datum van ingang van de heffing, bedoeld in artikel 17, tweede lid met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Stadskanaal 2021.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 november 2020.

 

 

De raad

 

 

de heer K. Willems

raadsgriffier

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Bedrijven investeringszone