Z- 18-049094 Gemeente Stadskanaal: verleend omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Tweede Boerendiep, Zonnepark Musselkanaal” (uitgebreide procedure)

Publicatiedatum:
woensdag 2 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijkZ- 18-049094 Gemeente Stadskanaal: verleend omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Tweede Boerendiep, Zonnepark Musselkanaal” (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat, met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 ͦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op 20 november 2020 de omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Tweede Boerendiep, Zonnepark Musselkanaal” met de bijbehorende bestanden is verleend. Met deze omgevingsvergunning wordt het bouwen van een zonnepark mogelijk gemaakt. (NL.IMRO.0037.OV2002-vs01)

Waar kunt u het besluit inzien?

De verleende omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 voor eenieder ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u de stukken in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0037.OV2002-vs01 en op https://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.html.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is de fysieke omgevingsvergunning inclusief bijbehorende stukken uitsluitend op afspraak te in te zien in het gemeentehuis. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt beroep instellen?

Beroep kan ingediend worden door:

  • 1.

    Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen;

  • 2.

    Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend;

  • 3.

    Eenieder tegen wijzigingen ten opzichte van de ontwerp stukken, maar alleen voor zover iemand hierdoor benadeeld is.

Beroep instellen kan tijdens de termijn van terinzagelegging bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

U wilt een voorlopige voorziening aanvragen?

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).

Wanneer treed de omgevingsvergunning in werking?

De omgevingsvergunning treedt in werking daags na het verstreken van het beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer M. de Heer, 0599 631 631