Z-18-043674 - Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan, 'Landelijk gebied, Streekweg en Spanweg'

Publicatiedatum:
woensdag 14 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenZ-18-043674 - Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan, 'Landelijk gebied, Streekweg en Spanweg'

Logo Stadskanaal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat zij het bestemmingsplan, 'Landelijk gebied, Streekweg en Spanweg’ met het planidentificatienummer NL.IMRO.0037.BP1810-, voorbereiden. Het plangebied betreft twee agrarische percelen, één aan de Streekweg en één aan de Spanweg, beiden ten noorden van Onstwedde. De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het initiatief om een nieuwe agrarische bedrijfslocatie (akkerbouw) mogelijk te maken aan de Streekweg en de reeds bestaande planologische mogelijkheden aan de Spanweg voor de realisatie van een paardenfokkerij gelijktijdig weg te bestemmen.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Op dit moment ligt het bestemmingsplan nog niet ter inzage en is er nog geen inspraak mogelijk. Over het beleidsvoornemen vindt vooroverleg plaats met betrokken instanties. Als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd kunt u een zienswijze indienen. Het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan zal bekend worden gemaakt middels een aparte publicatie.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Karssen via gemeente@stadskanaal.nl of via 0599 631 631.