Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Publicatiedatum:
donderdag 24 september 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit tarieventabel behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2020 (tweede wijziging)

 

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2020, nr. Z-20-073333/D/20/181252;

 

 

b e s l u i t :

 

De tarieventabel, behorende bij de “Legesverordening Stadskanaal 2020” (nr. Z-19-059609), als volgt te wijzigen (tweede wijziging):

 

Artikel 1  

 • a.

  In hoofdstuk 3 van Titel 2 worden de onderdelen 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 vervangen.

 • b.

  In hoofdstuk 3 van Titel 2 vervallen de onderdelen 2.3.1.1.3, 2.3.1.1.4, 2.3.1.1.5 en 2.3.1.1.6.

 • c.

  In hoofdstuk 3 van Titel 2 wordt een nieuw onderdeel 2.3.1.2 toegevoegd.

 • d.

  In hoofdstuk 3 van Titel 2 wordt een nieuw onderdeel 2.3.1.2.1 toegevoegd.

 • e.

  In hoofdstuk 3 van Titel 2 worden de tarieven behorende bij de onderdelen 2.3.4.1, 2.3.4.2 en 2.3.4.4 gewijzigd.

 

De nieuwe tekst en tarieven luiden als volgt:

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,

van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

€ 149,90

 

vermeerderd met:

2,97%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000,00 of meer bedragen

€ 8.147,55

 

vermeerderd met:

3,2%

 

van de bouwkosten boven de € 200.000, met een maximum tarief van € 220.255,00;

 

2.3.1.1.3

vervallen

 

2.3.1.1.4

vervallen

 

2.3.1.1.5

vervallen

 

2.3.1.1.6

vervallen

 

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

Indien het advies van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg wordt ingewonnen, worden de op grond van 2.3.1.1 verschuldigde leges verhoogd met de kosten die gelijk zijn aan het tarief van Libau te Groningen voor het uitbrengen van een welstandsadvies voor het specifieke bouwwerk door de welstandscommissie van Libau.

 

2.3.1.2.1

Voor woningen van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd, is de berekeningswijze zoals deze door Libau te Groningen worden toegepast van toepassing.

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 253,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 507,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 507,00

 

Artikel 2  

 • 1.

  De bepalingen die door dit besluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is de dag van inwerkingtreding zoals genoemd in het derde lid.

 • 3.

  De wijziging treedt in werking op 1 oktober 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 september 2020.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier