Z-20-070485 - Gemeente Stadskanaal – besluit: verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk Willem Diemerstraat 7 in MUSSELKANAAL

Publicatiedatum:
woensdag 2 september 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Vergunningen Andere vergunningenZ-20-070485 - Gemeente Stadskanaal – besluit: verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk Willem Diemerstraat 7 in MUSSELKANAAL

Logo Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 27 augustus 2020 de volgende omgevingsvergunning is verleend:

 • -

  Willem Diemerstraat 7, 9581 AGMUSSELKANAAL

Voor de in artikel 2.1, lid 1, onder d Wabo genoemde activiteit:

Het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk voor:

 • 1.

  het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap;

 • 2.

  het bedrijfsmatig of in het kader van verzorging verschaffen van nachtverblijf aan meer dan 10 personen.

Waar heeft de aanvraag betrekking op?

De aanvraag betreft het brandveilig gebruiken van een bouwwerk. In het bouwwerk bevindt zich een bijeenkomstfunctie met dagverblijf voor meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap en er wordt bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen. Om deze redenen is er een aanvraag brandveilig gebruik gedaan voor het bouwwerk

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tijdig een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbesluit te hebben ingediend, of belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.