Verordening van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Uitgaansgebieden Veiligheidsregio Groningen 31 juli 2020)

Publicatiedatum:
vrijdag 31 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Uitgaansgebieden Veiligheidsregio Groningen 31 juli 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio Groningen,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

 

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 april 2020, nr. 1679465-204590-PG, 8 mei 2020, nr. 168601-204996-PG, en 26 mei 2020, nr. 1693632-205523-PG en 11 juni 2020, nr1702594-206674-PG,

 

gelet op de brief van 30 juli 2020 van de minister van Volksgezondheid , Welzijn en Sport nr. 1728832-208643-PG

 

 

Overwegende dat:

 

Er in Nederland sprake is van een uitbraak van het Covid-19 virus, waarmee een ernstig gevaar voor de volksgezondheid gepaard gaat;

 

Ter bestrijding van deze uitbraak voorschriften zijn vastgelegd in de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Groningen 15 juli 2020, waarin onder andere een verbod op het niet houden van een veilige afstand en een verbod op het organiseren en laten plaatsvinden van een samenkomst zonder aanwezigen in staat te stellen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;

 

Landelijk het aantal coronabestemmingen toeneemt;

 

Ook in Groningen een lichte stijging van het aantal besmettingen is, met name onder jong volwassenen;

 

In de afgelopen periode in uitgaansgebieden de drukte zodanige vormen aanneemt dat het houden van de afstand van 1.5 meter niet altijd meer mogelijk was;

 

Het wenselijk is dat de voorzitter van de VRG de bevoegdheid krijgt om maatregelen te treffen om

deze drukte te reguleren;

 

De drukte zich nu voordoet in de stad Groningen, zich ook kan voordoen in andere delen van de Veiligheidsregio Groningen;

 

In het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg de directeur publieke gezondheid verantwoordelijk is voor onder andere advisering aan de Voorzitter van de veiligheidsregio over de bestrijding van infectieziekten.

 

 

Het beleid van de GGD is gericht op indammen en het virus ´voor te blijven´ en de insteek daarom is preventie en tijdige terugdringing; het GGD advies is, kijkend naar de beïnvloedbare factoren, om de aanzuigende werking van de horeca in nacht terug te dringen. Het beperken van de nachtelijke openingstijden is daarvoor een effectief instrument. Door een deel van de instroom te ontmoedigen, zal de drukte in het uitgaansgebied worden teruggedrongen en zullen de corona-gedragsregels in de buitenruimte beter te handhaven zijn;

 

Dat het belang van de betreffende ondernemers erkend wordt, maar het belang van de bescherming van de volksgezondheid zwaarder weegt en het verbod tijdelijk van aard is;

 

Dat er in aanvulling op de vigerende Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Groningen van 15 juli2020 aanvullende maatregelen nodig zijn ter bestrijding van voorgenoemde uitbraak.

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing in het grondgebied van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Groningen

Artikel 1.2. Begrippen

Voor de deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verwezen naar de vigerende noodverordening Covid 19 Veiligheidsregio Groningen 15 juli 2020;

Hoofdstuk 2. Aanwijsbesluit

Artikel 2.1. Aanwijzing gebieden of inrichtingen

De voorzitter kan gebieden of locaties aanwijzen waarbij voorwaarden gesteld kunnen worden betreffende sluitingstijden, toegangsverboden of andere maatregelen om drukte te reguleren

Hoofdstuk 3. Toezicht en handhaving

Artikel 3.1. Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk nagekomen te worden.

Artikel 3.2. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

 • a.

  ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;

 • b.

  door de voorzitter aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

 • c.

  door de voorzitter aangewezen toezichthouders;

 • d.

  militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1. Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op website van de Veiligheidsregio Groningen op overheid.nl en treedt in werking met ingang van 31 juli 2020.

Artikel 4.2. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Uitgaansgebieden Veiligheidsregio Groningen van 31 juli 2020.

 

Vastgesteld op 31 juli 2020 te Groningen.

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Groningen

K.F. Schuiling