Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015 (artikel 7)

Publicatiedatum:
donderdag 29 maart 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015 (artikel 7)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 23 maart 2018, nr. /UIT-18023771;

 

b e s l u i t :

 

de leden 2 en 3 van artikel 7 van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015 aldus te wijzigen dat deze luiden:

 

 • 2.

  Als geen computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking worden gesteld, wordt aan raadsleden op aanvraag voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een tegemoetkoming verleend voor:

  • a.

   aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of

  • b.

   gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software.

 • 3.

  De tegemoetkoming bedoeld in het vorige lid is gelijk aan de aanschafwaarde van een tabletcomputer en wordt eenmalig bij het aantreden van het raadslid verstrekt. Als het lidmaatschap van de raad in een raadsperiode korter duurt dan 48 maanden, is het raadslid ter vergoeding van de restwaarde een bedrag gelijk aan 1/48e deel hiervan per maand dat het raadslidmaatschap korter dan 48 maanden heeft geduurd, aan de gemeente verschuldigd.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 maart 2018.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

raadsgriffier plv. voorzitter