Z-18-049094 - Gemeente Stadskanaal – Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht, Tweede Boerendiep in Musselkanaal, realisatie zonnepark

Publicatiedatum:
woensdag 17 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
OverigZ-18-049094 - Gemeente Stadskanaal – Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht, Tweede Boerendiep in Musselkanaal, realisatie zonnepark

Logo Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij een besluit hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het realiseren van een tijdelijk (30 jaar) zonnepark aan het:

- Tweede Boerendiep in Musselkanaal.

Wat is het initiatief?

Het beoogde zonnepark is gelegen ten zuiden van Stadskanaal tussen het Tweede Boerendiep, Zuider Kanaalweg en Exloërweg te Musselkanaal, en de Kijlsterweg te Stadskanaal. Het betreft een zonnepark van bruto 210 ha en netto 135 ha (inclusief landschappelijke inpassing).

Waarom wordt dit besluit genomen?

Realisatie van projecten met zonne-energie worden niet in het Besluit milieueffectrapportage genoemd. Zonneparken staan als zodanig niet op de D-, of C-lijst. In het kader van een zo zorgvuldig mogelijke procedure heeft initiatiefnemer ervoor gekozen op eigen initiatief een vormvrije m.e.r.-beoordeling te doorlopen om op een transparante wijze de beoordeling van milieu-impact door het voorgenomen project te laten bepalen door het bevoegd gezag en te communiceren richting de omgeving.

Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde m.e.r.-beoordeling.

Waar kunt u het besluit inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juni 2020 tot en met 30 juli 2020 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt in bezwaar of beroep?

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden die geen bezwaar of beroep tegen dit voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, kunnen hun bezwaren tegen dit beluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de nog uit te voeren procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –omgevingsvergunning voor de activiteit milieu- ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. Dat is in dit geval tijdens de procedure van een nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van het zonnepark.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden