Z-20-070159 Gemeente Stadskanaal – Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingsplan gemeente Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 27 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | overigZ-20-070159 Gemeente Stadskanaal – Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingsplan gemeente Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieubeheer het volgende bekend. Het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het opstellen van een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Stadskanaal ligt gedurende zes weken ter inzage.

Waar kunt u het concept inzien?

Het concept van de NRD ligt vanaf donderdag 28 mei 2020 tot en met 8 juli 2020 voor een ieder ter inzage. U kunt de NRD inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het ook in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Daarnaast kunt u deze en algemene informatie over het omgevingsplan ook lezen op de website www.stadskanaal.nl/omgevingswet.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 8 juli 2020 uw zienswijze kenbaar maken over de NRD. Dit kunt u bij voorkeur schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook per email sturen naar: gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen g om een afspraak te maken met de heer M. de Heer via telefoonnummer 0599 631 631.

Wat is de aanleiding?

De gemeente heeft het voornemen om voor het hele grondgebied een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. Omdat er ook onderdelen van de aanstaande Omgevingswet in verwerkt worden noemen we het een omgevingsplan. Het plan beoogd een actueel ruimtelijk beleids- en toetsingskader te geven. Op grond van de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is een planMER noodzakelijk, omdat het niet is uitgesloten dat binnen de kaders van dit omgevingsplan sprake is van initiatieven waarbij sprake is van een overschrijding van de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r., bijvoorbeeld een veehouderij-initiatief dat betrekking heeft op meer dan 200 stuks melkrundvee. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de aanwezige Natura 2000-gebieden in de omgeving. In de Wet natuurbescherming is vastgelegd dat voor plannen die mogelijk leiden tot significante negatieve effecten op Natura 2000 een zogenaamde ‘passende beoordeling’ noodzakelijk is. Voor wat betreft het omgevingsplan kan niet op voorhand worden uitgesloten dat sprake is van significante negatieve effecten op Natura 2000. Met name als het gaat om het aspect stikstofdepositie kan op vele kilometers afstand sprake zijn van significante negatieve effecten, bijvoorbeeld als gevolg van de wijzigingen voor veehouderijen.

Wat houdt een notitie in?

De eerste stap in de milieueffectrapportage is het afbakenen van de onderzoekkaders. Dit gebeurt in de ter inzage gelegde Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie wordt onder meer de voorgenomen activiteit beschreven. Vervolgens wordt beschreven welke milieueffecten worden onderzocht.

Iedereen kan een zienswijze geven op de inhoud van de NRD en aangeven wat naar zijn of haar mening in het milieueffectrapport moet worden onderzocht.

De wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart gevraagd een advies over de NRD uit te brengen.

Op basis van de ingebrachte zienswijzen wordt de definitieve versie van de NRD vastgesteld door het college. Daarbij wordt een zienswijzenota opgesteld, waarin wordt aangegeven of, en zo ja op welke manier, de definitieve NRD is aangepast naar aanleiding van de verschillende zienswijzen.

U wilt meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M.de Heer (0599 631 631).