Z-19-054323 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (het verschaffen van dagverblijf aan maximaal 12 personen met een verstandelijke beperking), Utrechtselaan 138 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 27 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-19-054323 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (het verschaffen van dagverblijf aan maximaal 12 personen met een verstandelijke beperking), Utrechtselaan 138 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 15 mei 2020 de volgende omgevingsvergunning(uitgebreide procedure) is verleend:

Utrechtselaan 138, 9501 PWStadskanaal

Voor de in artikel 2.1, lid 1, onder d Wabo genoemde activiteit:

het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk:

 • 1.

  voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (het verschaffen van dagverblijf aan maximaal 12 personen met een verstandelijke beperking).

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 28 mei 2020 tot en met 8 juli 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Stadskanaal.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tijdig een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbesluit te hebben ingediend, of belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631.