Z-20-063338 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen'

Publicatiedatum:
woensdag 27 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenZ-20-063338 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen'

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad op grond van Artikel 3.7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat zij een nieuw bestemmingsplan zullen vaststellen.

De gemeenteraad heeft het navolgende besloten:

 • 1.

  Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het beschermen van karakteristieke gebouwen in het landelijk gebied middels het vaststellen van het voorbereidingsbesluit ‘Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen’. Het besluit is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB1905-vs01 met bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB1905-vs01.dxf';

 • 2.

  Te bepalen dat het besluit geldt voor 65 percelen als genoemd in bijlage 1 bij dit besluit;

 • 3.

  Te bepalen dat het binnen de werkingssfeer van dit besluit verboden is om zonder omgevingsvergunning een karakteristiek gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen;

 • 4.

  Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders in bepaalde gevallen en onder voorwaarden als genoemd in de regeling in bijlage 2 bij dit besluit af kan wijken van het voorbereidingsbesluit en alsnog een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen kan verlenen;

 • 5.

  Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na bekendmaking van het besluit.

Wat is een voorbereidingsbesluit? 

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Het besluit maakt het in dit geval mogelijk om een jaar lang ongewenste sloopinitiatieven van karakteristieke gebouwen in het landelijk gebied te voorkomen.

Waarom wordt dit voorbereidingsbesluit genomen?

Het voorbereidingsbesluit wordt genomen om een aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van karakteristieke gebouwen te kunnen aanhouden. Sloopinitiatieven die wel gewenst zijn kunnen verleend worden door het doorbreken van de aanhoudingsplicht. Binnen een jaar zal de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen waarin eenzelfde regeling ter bescherming van de karakteristieke gebouwen is opgenomen. Daarmee zal het voorbereidingsbesluit komen te vervallen.

U wilt het voorbereidingsbesluit inzien ?

Het voorbereidingsbesluit is vanaf 28 mei 2020 in elektronische vorm te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0037.VB1905-vs01 en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 28 mei 2020. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer M.de Heer (0599 631 631).