Z-19-063002 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat”

Publicatiedatum:
woensdag 20 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenZ-19-063002 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat”

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad, gelet op artikel 3.8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, op 11 mei het bestemmingsplan “Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat” heeft vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt een herstructurering van het gebied mogelijk gemaakt, waarbij invulling wordt gegeven aan de herbouw van een deel van de 80 gesloopte woningen in Musselkanaal. Op deze locatie wordt de bouw van 15 woningen mogelijk gemaakt, van de in totaal 40 terug te bouwen woningen.

Waar kunt u het bestemmingplan inzien?

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 voor eenieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het bestemmingsplan in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0037.BP1801-vs01 en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt beroep instellen?

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • 1.

    die tijdig een zienswijze heeft ingediend, of;

  • 2.

    aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, of

  • 3.

    die bedenkingen heeft op de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer K. Karssen (0599 631 631)