Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020

Publicatiedatum:
woensdag 6 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBeleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

overwegende dat het wenselijk regels te stellen betreffende het verlagen van de bijstandsnorm voor schoolverlaters en in verband met de woonsituatie van de belanghebbenden;

 

gelet op artikelen 27 en 28 van de Participatiewet

 

gelet op het advies van de Participatieraad Stadskanaal

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende "Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020".

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder

 • a.

  gehuwdennorm: norm, bedoeld in artikel 21, onder b van de wet

 • b.

  wet: Participatiewet

 

Artikel 2 Schoolverlaters

Het college past geen verlaging van de norm toe voor de belanghebbende die recent de deelname heeft beëindigd aan onderwijs of een beroepsopleiding, bedoeld in artikel 28 van de wet.

 

Artikel 3 Woonsituatie

 • 1.

  Het college verlaagt de norm voor zover belanghebbende lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de norm voorziet als gevolg van zijn woonsituatie, bedoeld in artikel 27 van de wet.

 • 2.

  De verlaging bedraagt:

  • a.

   15% van de gehuwdennorm als belanghebbende een woning bewoont waaraan geen kosten van huur of hypotheeklasten verbonden zijn.

  • b.

   10% van de gehuwdennorm als belanghebbende geen overige woonkosten heeft.

  • c.

   25% indien a en b beiden van toepassing zijn.

 

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van dit besluit indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden inwerking acht dagen na bekendmaking.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de ‘Beleidsregels verlagingen Stadskanaal 2015’ ingetrokken.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer H. J. Hamster

secretaris locoburgemeester