Z-19-060728 - Gemeente Stadskanaal – besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (revisie) en het bouwen van een bouwwerk, Noorderdiep 47A, Noorderdiep 51 en Wildeplaats 3 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 6 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenZ-19-060728 - Gemeente Stadskanaal – besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (revisie) en het bouwen van een bouwwerk, Noorderdiep 47A, Noorderdiep 51 en Wildeplaats 3 in Stadskanaal

Logo Stadskanaal

Z-19-060728 - Gemeente Stadskanaal – besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (revisie) en het bouwen van een bouwwerk , Noorderdiep 47A, Noorderdiep 51 en Wildeplaats 3 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 6 mei 2020 de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Noorderdiep 47A, Noorderdiep 51 en Wildeplaats 3, 9501 XB Stadskanaal

Voor het veranderen van een pluimveehouderij. De vergunning heeft betrekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteiten:

 • 1.

  het veranderen en in werking hebben van een inrichting (revisie)

 • 2.

  het bouwen van een bouwwerk.

De verandering betreft de bouw van een nieuwe pluimveestal op de locatie Wildeplaats 3. De stal wordt gebouwd om meer leefruimte te kunnen geven aan het pluimvee op de locatie Noorderdiep 47A en Noorderdiep 51. De pluimveebezetting in de daar aanwezige stallen wordt verminderd. Het totaal aantal te houden dieren wijzigt niet.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 7 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Stadskanaal.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tijdig een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbesluit te hebben ingediend, of belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631