Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
donderdag 9 april 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal 2018 (Z-20-069072/D/20/171781)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de wens om de subsidieverstrekkingen in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor de centrumwinkeliers van Stadskanaal te reguleren,

 

gelet op de wens en noodzakelijkheid om in dat kader de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal 2018 te actualiseren;

 

b e s l u i t :

 

de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal 2018 als volgt te wijzigen.

 

 

 

Artikel I

Artikel 6.3 Inwerkingtreding wordt gewijzigd zodat het komt te luiden:

Artikel 6.3 Geldigheidsduur en overgangsbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling eindigt op 31-05-2020.

 • 3.

  Op aanvragen die vóór de datum van beëindiging van deze regeling zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • 4.

  Op subsidiebeschikkingen tot verlening of vaststelling die bekend gemaakt zijn en waartegen bezwaar- en (hoger) beroepschriften zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.”

 

Artikel II

De wijziging treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 maart 2020.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer H.J. Hamster

loco-burgemeester