Subsidieregeling 75 jaar vrijheid gemeente Stadskanaal 2020

Publicatiedatum:
vrijdag 28 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenSubsidieregeling 75 jaar vrijheid gemeente Stadskanaal 2020

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking binnen het begrotingsprogramma;

 

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

besluiten:

 

vast te stellen de Subsidieregeling 75 jaar vrijheid gemeente Stadskanaal 2020

 

 

 

Artikel 1 Grondslag

 • 1.

  Voor alle subsidieaanvragen geldt dat de subsidie wordt verleend op basis van:

  • a.

   de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

  • c.

   het voor deze regeling door het college vastgestelde subsidieplafond.

 • 2.

  Naast deze regelgeving die voor alle subsidieaanvragen geldt, gelden de regels die in deze regeling zijn vastgelegd.

 

Artikel 2 Voorwaarden

Voor alle subsidieaanvragen geldt:

 • a.

  de activiteiten moeten bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;

 • b.

  geen subsidie wordt verleend als er voor de betreffende activiteit al een andere (voorliggende) regeling is waarop men een beroep kan doen.

 

Artikel 3 Subsidie Doelstelling

 • 1.

  De doelstelling is om in de gemeente Stadskanaal de initiatieven mogelijk te maken in het kader van het herdenken van 75 jaar vrijheid.

 • 2.

  De subsidie wordt alleen verstrekt wanneer de activiteit past in het landelijke thema “Verhalen”. De initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen mogen geen beroepsmatig of commercieel karakter hebben.

 

Artikel 4 Subsidie Doelgroep en activiteiten

 • 1.

  De doelgroep omvat alle organisaties en personen die gevestigd of woonachtig zijn in de gemeente Stadskanaal en zonder winstoogmerk, activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid in de gemeente organiseren.

 • 2.

  De activiteiten zijn met name gericht op de inwoners van de gemeente Stadskanaal.

 

Artikel 5 Subsidie Voorwaarden

Het initiatief moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het initiatief is gericht op herdenken, beseffen, beleven, creëren van bewustwording of vieren rond de Tweede Wereldoorlog en/of 75 jaar vrijheid. en dan speciaal toegespitst op de gemeente;

 • b.

  het initiatief is een aanvulling op de gebruikelijke herdenkings- en vieringsactiviteiten;

 • c.

  er dient een plan te zijn ingediend voorzien van een begroting met inkomsten en uitgaven;

 • d.

  het wordt uitgevoerd in de voor dit programma geldende periode, te weten 1 januari tot 31 december 2020;

 • e.

  de activiteit vindt plaats in de gemeente Stadskanaal.

 

Artikel 6 Subsidiegrondslag

De subsidie voor activiteiten in het kader van de herdenking van 75 jaar vrijheid in de gemeente Stadskanaal bedraagt:

 • 1.

  maximaal € 5.000,00, maar niet meer dan 50% van de geraamde kosten;

 • 2.

  aan deze beleidsregel is een subsidieplafond van € 30.000,- verbonden;

 • 3.

  aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en beoordeeld.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd, als:

 • a.

  uit de subsidieaanvraag blijkt dat de activiteit ook zonder subsidie kan plaatsvinden;

 • b.

  de activiteiten het karakter van een feest hebben, zonder duidelijke verbinding aan het thema 75 jaar vrijheid (in de gemeente Stadskanaal).

 

Artikel 8 Verantwoording

De subsidie wordt gelijk vastgesteld. Wel dient de aanvrager na afloop van de activiteit aan te tonen dat men voldaan heeft aan de voorwaarden. De aanvrager moet binnen zes weken na afronding van de activiteit twee foto’s aanleveren waaruit blijkt dat de activiteit heeft plaatsgevonden. Tevens informeert de aanvrager het college over de datum waarop de activiteiten zijn gehouden en een schatting van het aantal deelnemers.

 

Artikel 9 Overige bepalingen

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze beleidsregel.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking een dag na bekendmaking en eindigt van rechtswege op 31 december 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van25 februari 2020.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer H.J. Hamster

locoburgemeester